Talu'chrhent gyda ni.

Rydyn ni wedi partneru gydag AllPay fel y gallwch chi dalu’ch rhent ar-lein yn hawdd gan ddefnyddio’ch cerdyn credyd neu ddebyd.

Fy Mron Afon

Wythnos heb rent 2021

Rhennir ein taliadau rhent dros 50 wythnos sy’n golygu os yw’ch taliadau rhent yn gyfredol ac nad ydych mewn ôl-ddyledion gallwch fanteisio ar ein hwythnosau di-rent.
Dyma nhw yn 2021: Dydd Llun 23 Awst / Dydd Llun 27 Rhagfyr

Fy Rhent

Y ffordd hawddaf o reoli’ch cyfrif rhent yw drwy Fy Mron Afon. Mae eich cyfrif personol yn caniatáu ichi wirio’ch balans rhent, trefnu debyd uniongyrchol, creu cynllun talu neu gyfrifo’ch cyllideb.

Mae yna lawer o ffyrdd i dalu’ch rhent. Dewiswch yr un sy’n fwyaf addas i chi. Mae’n bwysig cofio, os na fyddwch chi’n talu’ch rhent, byddwch chi’n mynd i ddyled ac fe allech chi gael eich troi allan.
Gallwch dalu ar-lein trwy’r gwasanaeth Allpay gan ddefnyddio’ch cerdyn credyd neu ddebyd neu ddewis o unrhyw un o’r opsiynau canlynol.

iPhone drwy’r App Store.  / Android drwy Google Play  / Ffôn Windows 

Debyd Uniongyrchol

Gallwch drefnu taliad debyd uniongyrchol. Llenwch ein ffurflen Debyd Uniongyrchol a bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi i drefnu taliad misol felly ni fyddwch byth yn anghofio talu’ch rhent.

Cerdyn sganio

Gallwch ddefnyddio’ch cerdyn sganio i dalu’ch rhent mewn bron i 60 o siopau a swyddfeydd post yn Nhorfaen a miloedd yn fwy ledled y DU. Dewch o hyd i’ch siop neu swyddfa bost PayPoint agosaf a throsglwyddo’ch cerdyn sganio gyda’ch taliad.

Ffôn

Gallwch ffonio Allpay ar 0330 041 6497 ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos i dalu gan ddefnyddio’ch cerdyn credyd neu ddebyd a dyfynnu’r rhif hir ar eich cerdyn sganio.

Taliad cerdyn cylchol

Defnyddiwch eich cerdyn debyd i gymryd taliadau cylchol ar y dyddiad o’ch dewis ac ar amlder sy’n addas i chi. Mae hyn yn wahanol i ddebyd uniongyrchol, gan ei fod yn gwirio’ch cyfrif ar y dyddiad rydych chi wedi’i ddewis ac os nad oes digon o arian yn eich cyfrif, ni chymerir y taliad. Mae hyn yn golygu na chewch unrhyw daliadau banc am fethu taliadau.

Yn cael trafferth talu eich rhent?

Os ydych chi’n cael trafferth talu’ch rhent, mae’n bwysig rhoi gwybod i ni ar unwaith gan y gallech chi fynd i ddyled a chael eich troi allan. Cysylltwch â ni i drafod eich cyfrif a gallwn eich helpu i sefydlu cynllun talu fforddiadwy.

Ydych chi’n hawlio’r budd-daliadau cywir? Edrychwch ar y gyfrifiannell Budd-dal Turn2us rhad ac am ddim a chyfrinachol i ddarganfod pa fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt.

Cyfrifiannell Buddion