Cynaliadwyedd gydaBron Afon.

Sustainable Development is really important to us. For us, it means putting our sustainable beliefs into action. We want to continue to deliver services that meet the needs of our customers and communities today and in the future.

Mae Datblygu Cynaliadwy yn golygu gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol drwy weithredu ar newid yn yr hinsawdd i wneud gwahaniaeth i'n gwasanaethau heddiw, wrth i ni yrru dyfodol cynaliadwy i'n cymunedau.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein gwasanaethau a’r ffordd yr ydym yn gweithio mewn ffordd gynaliadwy. Rydym am i’n cwsmeriaid a’n cydweithwyr weld yr effeithiau cadarnhaol yr ydym yn eu cael ar yr amgylchedd, y gymdeithas a’r economi. Credwn y bydd ein haddewid cynaliadwyedd yn ein galluogi i gyflawni ein huchelgais o greu cymunedau llewyrchus yn ein rhan ni o Gymru, lle mae gan bawb gartref o safon i fyw ynddo a lle mae pobl sydd ei angen yn cael eu cefnogi a’u hannog.

Rydym yn sefydliad bach, ac rydym am wneud y mwyaf o’n cyfraniad tuag at adeiladu Cymru gynaliadwy. Rydym wedi mabwysiadu’r Nodau Llesiant a’r ffyrdd o weithio a gyflwynwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac rydym yn eu defnyddio i lywio ein penderfyniadau a’n gweithredoedd. Yn y modd hwn, gallwn weithio’n rhagweithiol fel rhan o ymdrech ar y cyd a fydd o fudd i’n cwsmeriaid, ein cydweithwyr a’n cymunedau.

Ein Cynaliadwyedd

Rydym yn angerddol am wneud yn well a dod o hyd i’r ffyrdd mwyaf effeithiol o wella ein gwasanaethau i’n cwsmeriaid a’n cymunedau. Rydym hefyd eisiau sicrhau ein bod yn cydnabod ac yn annog y cyfraniadau cadarnhaol y mae ein staff yn eu gwneud i’r sefydliad. Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg o’n dull cynaliadwyedd. Yn ddiweddar buom yn gweithio gydag Afallen i asesu ble’r ydym ac edrych ar ein hopsiynau ar gyfer gwella ein cynaliadwyedd.

Mae Gwerth Cymdeithasol yn bwysig iawn i ni.

Mae’n derm a ddefnyddir i gyfleu’r gwerth cadarnhaol, economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol y mae sefydliad yn ei ddarparu i gymdeithas. Cynaliadwyedd yw sut rydym yn anelu at barhau i gyflawni’r gwerth hwn ar gyfer y dyfodol. Mae llawer o’r gwaith a wnawn yn canolbwyntio ar alluogi a darparu gwerth cymdeithasol fel rhan o’n gwasanaethau.

Top 10 Energy Saving Eco-FriendlyIdeas For Your Home

Mae Datblygu Cynaliadwy yn broses o wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol trwy gymryd camau sy’n ceisio sicrhau bod anghenion heddiw yn cael eu diwallu heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Trwy ymgorffori’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ein diwylliant a’n gweithrediadau, byddwn yn gallu parhau i gyflawni a gwella’r effeithiau cadarnhaol a gawn ar yr amgylchedd, y gymdeithas a’r economi. Credwn y bydd yn ein galluogi i gyflawni ein huchelgais o greu cymunedau llewyrchus yn ein rhan ni o Gymru, lle mae gan bawb gartref o safon i fyw ynddo a lle mae pobl sydd ei angen yn cael eu cefnogi a’u hannog.

Tybed sut i gymharu tariffau nwy a thrydan?

Mae Ofgem (Y Swyddfa Marchnadoedd Nwy a Thrydan) yn rheoleiddio’r cwmnïau sy’n rhedeg y rhwydweithiau nwy a thrydan. Maent wedi cymeradwyo nifer o wefannau cymharu ar-lein sy’n lle da i edrych wrth gymharu targedau ynni a chyflenwyr.