Cefnogaethym Mron Afon

Os ydych chi’n byw yn un o’n cartrefi, rydyn ni am gael cyfnod hir a contract lwyddiannus. Mae ein tîm cefnogaethyn cynnig gwasanaeth i deiliads contract gan gynnwys pobl sy’n gwneud cais i ddod yn deliads contract.

Gawn ni eich cael chi
rhywfaint o help.

Rydym yn gwybod y gall bywyd fod yn anodd weithiau. Efallai y byddwch yn teimlo na allwch ddelio â gofalu am eich cartref, contract, arian neu fywyd o ddydd i ddydd. Peidiwch â phoeni, mae ein staff cyfeillgar yma i wrando a chynnig arweiniad i’ch cael chi’n ôl ar y trywydd iawn.

Gyda’n gilydd gallwn eich helpu chi …
Sefydlu contractnewydd
Rheoli eich rhent
Hawlio budd-daliadau, cynyddu a rheoli eich arian
Ceisio gostwng eich costau dŵr
Gwneud cais am gyllid ar gyfer eitemau pwysig i’r cartref
Cyrchu parseli bwyd
Cael gafael ar gymorth arbenigol i reoli cyflyrau iechyd corfforol a / neu feddyliol
Cael gafael ar gymorth i ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddi a chyfleoedd gwaith

Os oes angen cymorth arnoch i helpu i reoli unrhyw gyflyrau iechyd corfforol a / neu feddyliol, gallwn eich rhoi mewn cysylltiad ag asiantaethau arbenigol a all helpu i sicrhau bod cyn lleied â phosibl yn effeithio ar eich bywyd bob dydd.

*Bydd unrhyw wybodaeth bersonol rydych yn ei darparu ar y ffurflen hon yn cael ei storio’n ddiogel ac yn gyfrinachol a’i defnyddio mewn perthynas â’r pwnc penodol rydych yn ei ddewis o’r opsiynau isod. Ni fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei rhoi i unrhyw un y tu allan i Fron Afon.

Yr hyn y mae pobl wedi'i ddweud am ein gwasanaeth.