Angen helpgydag atgyweiriad?

Gallwch riportio atgyweiriad ar unrhyw adeg, naill ai ar ein Porth BA neu trwy ein tudalen gyswllt. Os yw eich atgyweiriad yn argyfwng, ffoniwch ni, gallwch ddarganfod a yw’n cael ei ystyried yn argyfwng ar ein tudalen gyswllt.

Cysylltwch

Pwysig
Gwybodaeth

Y ffordd hawsaf o roi gwybod am atgyweiriad yw trwy ei wneud ar-lein trwy’r ffurflen ar y dudalen hon a fydd yn cael ei hanfon ymlaen i’n tîm ymroddedig. Gallwch ddarganfod a oes angen i chi roi gwybod amdano trwy ein porth tenantiaid neu ein gwefan, trwy ymweld â’n tudalen gyswllt.

Beth sy’n digwydd ar ôl i chi roi gwybod am atgyweiriad?

Byddwch yn derbyn cadarnhad bod yr atgyweiriad wedi’i fewngofnodi ar ein system a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi i drefnu amser a dyddiad sy’n gyfleus i bawb i wneud y gwaith atgyweirio. Weithiau, yn achos atgyweiriadau nad ydynt yn rhai brys, efallai y bydd cyfnod o amser cyn i aelodau ein tîm gysylltu. Efallai y bydd hefyd angen i un o aelodau ein tîm atgyweirio ymweld â’ch cartref am ymweliad cyntaf i asesu maint yr atgyweiriadau sydd eu hangen ac yna archebu ymweliad dilynol i gyflawni’r gwaith hwn.

Ar ôl i ni gwblhau’r atgyweiriad, byddwn yn anfon arolwg digidol byr atoch i ofyn sut rydych chi’n teimlo bod ein gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw wedi’i berfformio. Yna gallwn ni ddefnyddio’r wybodaeth hon i naill ai wella gwasanaethau neu i roi adborth cadarnhaol i’n timau.

Mewngofnodi i'r Porth

Amserlenni Atgyweirio

Rhoddir yr holl atgyweiriadau mewn amserlenni â blaenoriaeth yn dibynnu ar natur y broblem a brys y gwaith sy’n ofynnol. Isod mae problemau cynnal a chadw enghreifftiol a’u hamserlenni blaenoriaeth.

Brys (o fewn 24 awr):
Strwythurau peryglus, risg diogelwch, gollyngiadau difrifol

Hanfodol (o fewn 3 diwrnod gwaith):
Colli pŵer yn rhannol, uned gawod wedi torri (os nad oes baddon ar wahân), canllaw / canllaw llaw rhydd neu ar wahân.

Arferol (o fewn 30 diwrnod gwaith):
Gollyngiadau plymio cynaliadwy, mân ddiffygion trydanol, drysau mewnol yn glynu.

Mân waith (o fewn 180 diwrnod gwaith):
Drysau mewnol newydd, bwrdd sgertin ac atgyweiriadau architraf, cwteri / gollyngiadau wedi’u blocio (os nad yn uniongyrchol y tu allan i’r drws ffrynt / cefn)

Pa atgyweiriadau ydyn ni’n gyfrifol amdanyn nhw?

 •         Ffenestri a drysau allanol Plymio
 •         Systemau gwresogi
 •         Unedau Cegin
 •         Waliau mewno Lloriau
 •         Today a gwteri
 •         Waliau allanol

Pa atgyweiriadau ydych chi’n gyfrifol amdanynt?

 • Addurno
 • Offer Domestig (enghraifft: tegell, tostiwr, haearn)
 • Rhifau drysau, clychau a chiefly wadau drafft
 • Allweddi coll / wedi’ch cloi allan o’ch cartref (Os ydych chi wedi’ch cloi allan neu wedi colli’ch allweddi byddwn yn mynychu ond codir tâl arnoch am yr atgyweiriad)
 • Gosodion a Ffitiadau (er enghraifft, silffoedd wedi’u gosod gennych chi neu deiliad contract blaenorol)
 • Cynnal a chadw gerddi (gan gynnwys coed / gwrychoedd)
 • Erialau teledu / dysglau lloeren a socedi (Rydym yn gyfrifol os yw’n erial cymunedol mewn bloc o fflatiau. Rhaid i chi gael caniatâd ysgrifenedig gennym i osod dysgl o’r awyr neu loeren i’ch cartref. Os oes angen i ni symud erialau neu ddysglau lloeren i wneud gwaith bydd yn rhaid i chi dalu iddynt gael eu symud a’u hailwampio)
 • Gwydr / gwaith gwydro wedi torri (Rydych chi’n gyfrifol am y gwydr / gwaith gwydro mewn unrhyw ffenestri, drysau neu gynteddau yn eich cartref. Os caiff un o’ch ffenestri ei malu byddwn yn dod i’w fyrddio i’w gwneud yn ddiogel. Os ydych chi’n dioddef trosedd a bod eich cartref wedi’i ddifrodi, rhaid i chi adrodd am hyn i’r heddlu a gofyn am rif trosedd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym y rhif trosedd pan fyddwch yn rhoi gwybod am y difrod; fodd bynnag, efallai y byddwn yn dal i godi tâl arnoch am y gwaith.
 • Seddau toiled
 • Llygod mawr (byddwn yn mynychu ar gyfer llygod mawr yn eich cartref ac i rwystro unrhyw bwyntiau mynediad ond eich cyfrifoldeb chi yw cael gwared ar y pla o’ch cartref)

Pa atgyweiriadau ydych chi’n gyfrifol amdanynt?

 • Addurno
 • Offer Domestig (enghraifft: tegell, tostiwr, haearn)
 • Rhifau drysau, clychau a chiefly wadau drafft
 • Allweddi coll / wedi’ch cloi allan o’ch cartref (Os ydych chi wedi’ch cloi allan neu wedi colli’ch allweddi byddwn yn mynychu ond codir tâl arnoch am yr atgyweiriad)
 • Gosodion a Ffitiadau (er enghraifft, silffoedd wedi’u gosod gennych chi neu deiliad contract blaenorol)
 • Cynnal a chadw gerddi (gan gynnwys coed / gwrychoedd)
 • Erialau teledu / dysglau lloeren a socedi (Rydym yn gyfrifol os yw’n erial cymunedol mewn bloc o fflatiau. Rhaid i chi gael caniatâd ysgrifenedig gennym i osod dysgl o’r awyr neu loeren i’ch cartref. Os oes angen i ni symud erialau neu ddysglau lloeren i wneud gwaith bydd yn rhaid i chi dalu iddynt gael eu symud a’u hailwampio)
 • Gwydr / gwaith gwydro wedi torri (Rydych chi’n gyfrifol am y gwydr / gwaith gwydro mewn unrhyw ffenestri, drysau neu gynteddau yn eich cartref. Os caiff un o’ch ffenestri ei malu byddwn yn dod i’w fyrddio i’w gwneud yn ddiogel. Os ydych chi’n dioddef trosedd a bod eich cartref wedi’i ddifrodi, rhaid i chi adrodd am hyn i’r heddlu a gofyn am rif trosedd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym y rhif trosedd pan fyddwch yn rhoi gwybod am y difrod; fodd bynnag, efallai y byddwn yn dal i godi tâl arnoch am y gwaith.
 • Seddau toiled
 • Llygod mawr (byddwn yn mynychu ar gyfer llygod mawr yn eich cartref ac i rwystro unrhyw bwyntiau mynediad ond eich cyfrifoldeb chi yw cael gwared ar y pla o’ch cartref)

Beth yw atgyweiriad brys?

Atgyweiriadau brys yw’r rhai sy’n hanfodol i amddiffyn eich iechyd a’ch diogelwch neu i atal unrhyw ddifrod difrifol i’ch cartref. Ein nod yw eu didoli ar eich cyfer chi neu eu gwneud yn ddiogel o fewn 24 awr.

Mae atgyweiriadau brys yn cynnwys:

 • Ffenestri neu ddrysau wedi’u torri wedi eu byrddio er diogelwch
 • Unrhyw ollyngiad difrifol na ellir ei atal
 • Tân
 • Goleuadau i’ch grisiau cymunedol, landin neu ddihangfa dân
 • Gwifrau trydanol agored a socedi wedi torri
 • Drysau tân wedi’u difrodi i fannau cymunedol mewn fflatiau
 • Wal sydd mewn perygl o gwympo neu faterion strwythurol eraill
 • Drysau allanol neu gloeon ffenestri ansicr ar y llawr gwaelod
 • Colli gwres neu ddŵr yn llwyr neu’n rhannol rhwng 31 Hydref a 1 Mai
 • Arwyneb yn eich cartref a allai arwain at risg o lithro, baglu a chwympo
 • Ffens wedi’i difrodi wrth ymyl llwybr cyhoeddus a allai gwympo

* Os bydd materion yn cael eu hadrodd i ni yn hwyr yn y prynhawn neu y tu allan i oriau gweithredu safonol efallai y gofynnir ichi ynysu’r mater a byddwn yn mynychu ar y diwrnod gwaith nesaf *

Diogelwch Nwy

Mae nwy yn beryglus! Os nad yw teclyn yn gweithio’n iawn, gall roi mygdarth carbon monocsid. Ni allwch arogli, blasu na gweld carbon monocsid. Os ydych chi’n agored i garbon monocsid hyd yn oed am gyfnod byr, gall achosi anaf difrifol neu hyd yn oed farwolaeth.

Os oes gennych gyfarpar nwy yn eich cartref byddwn yn ei wirio bob blwyddyn i’ch amddiffyn rhag unrhyw beryglon posibl fel carbon monocsid.

Yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i ni:

 • Atgyweirio a chynnal pibellau nwy, ffliwiau ac offer mewn cyflwr diogel. Nid ydym yn cynnal a chadw’ch offer eich hun, fel poptai ond rydym yn sicrhau eu bod yn ddiogel i’w defnyddio. Os nad ydyn nhw, byddwn ni’n eu diffodd a’u datgysylltu er eich diogelwch.
 • Sicrhau fod peiriannydd cofrestredig Gas Safe yn cynnal gwasanaeth nwy a gwiriad diogelwch blynyddol ar bob peiriant, pibellau a ffliw.
 • Cadw gofnod o bob gwasanaeth nwy a gwiriad diogelwch. Pan fydd yn amser ar gyfer eich gwasanaeth nwy a’ch gwiriad diogelwch, byddwn yn cysylltu â chi gydag apwyntiad.

Mae’n bwysig eich bod chi:

 • Yn ymateb yn gyflym pan fyddwch chi’n derbyn eich gwasanaeth nwy blynyddol a’ch apwyntiad gwirio diogelwch. Os nad yw’n amser addas i chi, byddwn yn hapus i aildrefnu eich apwyntiad.
 • Yn caniatáu mynediad inni i’ch cartref ar yr amser apwyntiad y cytunwyd arno i wneud atgyweiriadau neu’r gwasanaeth nwy blynyddol a gwiriad diogelwch.
 • Yn dweud wrthym am unrhyw ddiffygion neu ddifrod i unrhyw gyfarpar nwy ar unwaith.
 • Yn sicrhau nad oes unrhyw fentiau awyr wedi’u cau os oes gennych offer nwy.
 • Byddwn hefyd yn datgysylltu unrhyw un o’ch offer eich hun os ydyn nhw’n anniogel.

Os na fyddwn yn cael mynediad i’ch cartref i gynnal y gwasanaeth nwy a’r gwiriad diogelwch, byddwn yn cymryd camau cyfreithiol ac yn eich bilio am y gost.

Symud Allan

Os byddwch chi’n symud allan o’ch cartref gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwneud y gwaith canlynol cyn i chi gyflwyno’ch allweddi:

 • gwneud unrhyw atgyweiriadau sy’n weddill sy’n gyfrifoldeb arnoch chi.
 • clirio unrhyw ddodrefn diangen gan gynnwys eitemau yn eich llofft, sied a’ch gardd.
 • glanhau eich cartref.

Os byddwch chi’n symud allan ac mae’n rhaid i ni wneud unrhyw waith a oedd yn gyfrifoldeb i chi, byddwn ni’n codi tâl arnoch chi amdano. Os ydych wedi gwneud gwaith i’ch cartref heb ein caniatâd neu os nad yw’n cwrdd â’r safonau gofynnol, bydd yn rhaid ichi ei ddychwelyd i’r cyflwr gwreiddiol neu byddwn yn codi tâl arnoch.

Difrod troseddol

Os ydych wedi dioddef trosedd a bod eich cartref wedi’i ddifrodi, rhaid i chi roi gwybod i’r heddlu amdano a gofyn am rif trosedd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym beth yw’r rhif trosedd pan fyddwch chi’n rhoi gwybod am y difrod. Ond efallai y byddwn yn dal i godi tâl arnoch am y gwaith.