My Bron Afon

Profiad Gwaith

Os hoffech brofiad gwaith mewn sefydliad gwych, yna nid oes angen i chi edrych ymhellach!

Ers 2008 rydym wedi cefnogi lleoliadau i denantiaid, trigolion lleol, myfyrwyr o ysgolion, colegau a phrifysgolion. Mae gennym staff sy’n gweithio mewn amrywiaeth o wahanol swyddi ac sydd yn fwy na pharod i helpu i rannu eu sgiliau.

Dysgwch ychydig am rai o'r timau lle gallech chi wneud profiad gwaith

Cyllid

Mae ein tîm cyllid cyfeillgar yn fwy na pharod i’ch helpu a dangos i chi sut mae cyllid busnes yn gweithio. Maent yn ymdrin â chyfrifon blynyddol, taliadau rhent, cyllidebu a thalu ein biliau.

TGCh

Mae ein tîm TGCh yn ymdrin â’n cyfrifiaduron a’n systemau adeiladu yr ydym yn eu defnyddio yn y swyddfa, fel ein System Rheoli Cwsmeriaid. Nid yw unrhyw dau ddiwrnod yr un fath ac mae’r tîm yn hoff iawn o rannu eu profiad a’u gwybodaeth.

Tai

Mae’r tîm tai cymunedol anhygoel yn cwmpasu maes gwaith eang ac amrywiol. Dyma’r bobl sy’n gofalu am ein tenantiaid a’n preswylwyr. Mae’r gwaith y maen nhw’n ei wneud yn helpu i wella bywydau’r bobl sy’n byw yn ein cartrefi a’n cymunedau.

Cymorth

Mae ein tîm cymorth gwych a gofalgar yn helpu llawer o wahanol bobl o bob oed yn ein cymuned, o’r bobl hynny sydd dros 50 oed i bobl ifanc sy’n symud i mewn i’w cartref cyntaf.

Eiddo a Datblygu

Dyma’r tîm sy’n trwsio a gwella cartrefi ein tenantiaid. Mae gennym hefyd dîm sy’n ein helpu i adeiladu 450 o gartrefi erbyn 2023.

Dyma restr fer yn unig o’r cyfleoedd cyffrous a’r gwaith yr ydym yn ei wneud. Mae yna lawer mwy o dimau a swyddi lle gallech chi dreulio amser.

Os oes gennych ddiddordeb mewn profiad gwaith neu leoliad, cysylltwch â ni.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Sut ydw i’n trefnu profiad gwaith?

Gallwch gysylltu â ni a chael sgwrs neu fe allwch lenwi’r ffurflen gais ar gyfer profiad gwaith.

Am ba hyd fydd fy lleoliad?

Rydyn ni’n hyblyg iawn ond gallwch ddod ar leoliad gwaith gyda ni am chwe mis. Adolygir eich gwaith yn rheolaidd er mwyn i ni allu gweld eich bod yn cael y gorau oddi wrthym ni.

A fyddaf yn cael fy nhalu?

Na. Mae ein profiad gwaith a’n lleoliadau yn wirfoddol. Efallai na fyddwch yn cael gwobr ariannol ond byddwch chi’n ennill sgiliau, gwybodaeth a phrofiad newydd.

A fydd hyn yn arwain at swydd neu brentisiaeth?

Na, ond mae gennym ystod eang o gyfleoedd eraill y gallech chi gymryd rhan ynddynt, gan gynnwys ein clwb gwaith sydd wedi ymddangos ar newyddion y BBC, neu ein Hacademi Ar Waith ysbrydoledig sy’n dysgu sgil i chi, ynghyd â’ch helpu i wella’ch CV. Mae hefyd yn cynnig rhaglenni hyfforddi a dysgu achrededig a allai arwain at swydd neu brentisiaeth mewn unrhyw sefydliad.

Beth a ddisgwylir ohonof?

Pan fyddwch chi’n gwneud profiad gwaith gyda ni, rydych chi’n dod yn rhan o’n tîm. Dyma’r disgwyliadau sydd gennym o’n holl staff:

  • Bod yn gwrtais, yn barchus ac anfeirniadol.
  • Cynnal cyfrinachedd.
  • Troi i fyny ar amser, neu gysylltu â ni os nad ydych yn methu dod i mewn.
  • Cwblhau unrhyw waith i safon uchel ac ar amser.
  • Dangos ymrwymiad a diddordeb yn eich lleoliad.