My Bron Afon

Newidiadau / gwelliannau

Gadewch i ni wybod os hoffech wneud unrhyw newidiadau i’ch cartref.

Amdanoch chi

Dywedwch wrthym pa newidiadau hoffech eu gwneud
Cynhwyswch gymaint o wybodaeth ag y bo modd am y gwaith rydych eisiau ei wneud. Cynhwyswch y meintiau, deunyddiau a’r costau bras ynghyd â’r dyddiad cychwyn a gorffen ar gyfer y gwaith.

Datganiad

Mae’r manylion yn y cais hwn yn wir.

  • Byddaf yn ymgynghori gyda Bron Afon mewn perthynas ag unrhyw newidiadau sydd eu hangen i’r gwaith y bwriedir ei wneud.
  • Rwy’n derbyn cyfrifoldeb llawn am y gwaith; gan gynnwys cost unrhyw waith cynnal a chadw wedyn sy’n ymwneud â’r gwaith a chost unrhyw waith adfer sydd ei angen o ganlyniad i’r gwaith yn cael ei gwblhau.
  • Byddaf yn defnyddio personau wedi eu cofrestru’n briodol ar gyfer unrhyw waith nwy neu drydan sydd ei angen a byddaf yn cael tystysgrifau ar gyfer unrhyw waith nwy neu drydan a gaiff ei wneud.
  • Os byddaf yn gadael yr eiddo wedyn, byddaf yn gyfrifol am ddychwelyd yr eiddo i’w gyflwr gwreiddiol, os bydd Bron Afon yn gofyn am hynny. Rwy’n derbyn talu’r gost o wneud hyn i Fron Afon os byddaf yn methu gwneud hynny.
  • Rwy’n gyfrifol am sicrhau fy mod yn cael unrhyw ganiatâd perthnasol arall gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen lle mae angen caniatâd ganddyn nhw.

Trwy dicio’r blwch hwn rydych chi a phawb a grybwyllir ar y ffurflen yn cytuno i Dai Cymunedol Bron Afon storio a rhannu’r wybodaeth a ddarparwyd gennych gydag unrhyw bartneriaid perthnasol fel rhan o’r broses asesu. Rydych hefyd yn cadarnhau bod yr holl wybodaeth a ddarperir yn gywir hyd eithaf eich gwybodaeth. Os gwneir unrhyw ddatganiadau gau fel rhan o’r cais hwn, gall Bron Afon gymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn.