My Bron Afon

Gwybodaeth gorfforaethol

Dyfarniad Rheoleiddio

Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud Dyfarniad Rheoleiddio arnom bob blwyddyn.

Rydym yn landlord cymdeithasol cofrestredig, sy’n golygu ein bod yn cael ein rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru.

O bryd i’w gilydd, maent yn cynnal asesiad rheoleiddio sy’n edrych ar sut rydym yn gweithredu a sut rydym yn perfformio o ran ein canlyniadau cyflenwi.

Mae’r canlyniadau yn canolbwyntio ar ddarparu cartrefi da a fforddiadwy, llywodraethu a chyllid.

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Rydym yn adrodd unwaith y flwyddyn ar sut mae ein sefyllfa ariannol yn edrych.

Mae ein hadroddiad diweddaraf ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018.

Cynllun Corfforaethol

Mae gennym gynlluniau mawr ar gyfer y 5 mlynedd nesaf.

Darllenwch am beth y byddwn yn ei wneud rhwng 2018 a 2023.

Adroddiad Blynyddol

Rydym wedi cael blwyddyn brysur.

Cewch wybod beth rydym wedi bod yn ei wneud a’n cynlluniau at y dyfodol yn ein hadroddiad blynyddol.

Strategaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym yn ymroddedig i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau yn deg ac yn gynhwysol.

Ein hymrwymiad: Erbyn 2018, byddwn yn gyfundrefn mwy cyfartal, teg a chynhwysol yn gymdeithasol, yn ymroddedig i wella ansawdd bywyd a chyfle pobl mewn bywyd drwy gyfrwng cymorth integredig, rhwystrol.

Darllenwch ein Strategaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 2015-2018. (PDF, 5 Tudalen, 871.1 KB)

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Dyma ddadansoddiad o’n bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Ar 5 Ebrill 2017, roeddem yn cyflogi mwy na 250 o bobl mewn rolau contract parhaol neu gyfnod penodol, sy’n golygu ein bod yn dod dan Reoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Gwybodaeth Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau) ac mae angen i ni dan y gyfraith gyhoeddi manylion ein bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Darllenwch ein hadroddiad ar ein sefyllfa Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau, fel yr oedd ar 5 Ebrill 2017.

Cynllun yr Iaith Gymraeg

Mae gennym gynllun ar gyfer yr iaith Gymraeg a sut byddwn yn ei defnyddio.

Ein hymrwymiad i sicrhau bod y Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu trin yn gyfartal pan gyflenwir gwasanaethau.

Adroddiad Monitro Blynyddol yr Iaith Gymraeg

Rhaid i ni adrodd i Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg ar sut rydym yn gwneud o ran ein cynllun iaith Gymraeg.

Dyma ein seithfed adroddiad blynyddol a baratowyd ar gyfer Comisiynydd yr Iaith Gymraeg, i ddangos y cynnydd o ran gweithredu ein Cynllun Iaith Gymraeg.

Cydymffurfio gyda Safonau Ansawdd Tai Cymru 2017

Rydym yn ymroddedig i gyflawni a chadw Safon Ansawdd Tai Cymru o 2020. Dyma (PDF, 7 tudalen, 358KB)  sut mae pethau ar hyn o bryd.

Pecyn Cymharu Cymdeithasau Tai

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu pecyn sy’n caniatáu i ddefnyddwyr ddewis a chymharu data o wahanol gymdeithasau tai.

Community Housing Cymru publish a report on chief executive pay every year.

The report does not seek to analyse, make conclusions or recommendations. Its purpose is to present senior management pay information in one place so we can be transparent and open as a sector.