My Bron Afon

Gwneud busnes gyda ni?

Am wneud busnes gyda ni?

Rydym yn gwario miliynau o bunnoedd y flwyddyn ar nwyddau, gwasanaethau a gwaith a brynir gan drydydd parti. Mae hyn yn cynnwys popeth o’r pennau a’r papur a ddefnyddiwn yn ein swyddfa i adeiladu eiddo newydd a gwaith gwella ar raddfa fawr.

Caffael

Yn naturiol, bydd llawer o sefydliadau am werthu nwyddau, gwasanaethau a gwaith i ni. Mae ein tîm gwasanaethau caffael yn gyfrifol am sicrhau bod y gwariant yn cael ei threfnu’n effeithlon ac yn effeithiol yn ogystal â sicrhau gwerth am arian i’n cwsmeriaid a thrin ein cyflenwyr yn deg.

Mae’n ofynnol i ni ymrwymo i gontractau yn unol â Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 sy’n nodi’r egwyddorion, y prosesau a’r gofynion sy’n arwain sut yr ydym ni a’r sector cyhoeddus ehangach yn gwario arian ar nwyddau, gwasanaethau a gwaith a ddarperir yn allanol.

Mae gennym ein cyfres ein hunain o Reolau Caffael a Chontractio sy’n nodi’r ffordd y byddwn yn rheoli ein gweithgarwch caffael a chontractio. Gallwch gael copi o’r rheolau hyn yma.

Cyfleoedd contractio cyfredol

Rydym yn hysbysebu mwyafrif ein gofynion contractio trwy Gwerthwch i Gymru sef y porth hysbysebu contractau ar gyfer y sector cyhoeddus cyfan yng Nghymru. Rydym yn argymell bod unrhyw sefydliad sydd â diddordeb mewn cyflenwi nwyddau, gwasanaethau neu waith i ni, yn cofrestru am ddim ar Gwerthwch i Gymru.

Caffael Electronig

Lle bynnag y bo hynny’n bosibl, rydym yn gwneud ein gwaith caffael yn electronig gan ddefnyddio eTenderWales neu’r cyfleuster BlwchPost ar Gwerthwch i Gymru.

Mae cofrestru yn hawdd ac am ddim; cliciwch y ddolen uchod i gofrestru ar Sell2Wales ac i gofrestru ar eTenderWales dilynwch y canllaw sydd ar gael yma.

Nid ydym yn rheoli nac yn cynnal Gwerthwch i Gymru na eTenderWales ac felly ni fedrwn ddarparu cyngor na chymorth technegol. Os bydd angen cymorth technegol arnoch, a fyddech cystal â defnyddio’r manylion cyswllt ar y gwefannau dan sylw.

Datganiad Cydraddoldeb Caffael

Yn unol â’n Strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, rydym wedi datblygu Datganiad Cydraddoldeb Caffael y mae angen i gyfundrefnau ei derbyn a gweithio’n unol â hi wrth ddarparu nwyddau, gwasanaethau a gwaith i ni. Gallwch weld copi o’r Datganiad Cydraddoldeb Caffael yma.

 

 

Manteision Cymunedol

Rydym yn cydnabod y gall ein gwariant allanol gael effaith sylweddol ar y cymunedau a’r ardal lle’r ydym yn gweithio. Mae’r mwyafrif o’n cyfleoedd contractio yn cynnwys gofynion budd-daliadau cymunedol a darperir manylion llawn bob amser yn y dogfennau contractio neu’r Gwahoddiad i Dendro.

Am weithio gyda ni?

Nid ydym yn cadw rhestr o sefydliadau sydd wedi mynegi diddordeb mewn gweithio gyda ni. Yn lle hynny, rydym yn defnyddio’r cyfeiriadur cyflenwyr eTenderWales a Gwerthwch i Gymru pan fyddwn yn chwilio am ddarpar gyflenwyr.

Mwy o wybodaeth

Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm gwasanaethau caffael ar procurement@bronafon.org.uk.