My Bron Afon

Diogelwch Tân

Gwyliwch rai o’r fideos yma, dilynwch ein cyngor syml a lawrlwythwch y taflenni gwybodaeth am gyngor ar sut i leihau’r tebygrwydd o ddechrau tân yn eich cartref. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â diogelwch tân yn eich cartef cysylltwch â ni.

Mae cyngor gwych ar ddiogelwch tân yn yr haf yma.

Dysgwch am ein gwaith i hybu diogelwch tân a gwybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i aros yn ddiogel yn eich cartref

Nid ‘chwarae plant’ yw coginio’n ddiogel

Mae dros 50% o danau yn y cartref yn dechrau yn y gegin

Taflenni Gwybodaeth

 • Cliciwch yma i lawrlwytho copi o daflen wych. Cafodd Diogel ac Iach ei chynhyrchu ar y cyd gan y gwasanaeth tân yn Ne Cymru a Chanolbarth a Gorllewin Cymru.
 • Rydym wedi cynhyrchu taflen i gynghori trigolion sy’n byw mewn fflatiau. Cliciwch yma i lawrlwytho

Beth ddylwn i wneud os oes tân?

Mewn tŷ- Rydym yn rhannu cyngor y gwasanaeth tân sy’n dweud os yw’r tân yn eich cartref, dylech adael a ffonio 999.

Mewn fflat- Os ydych chi’n byw mewn bloc o fflatiau neu un o’n tyrrau o fflatiau ac os nad yw’r tân yn eich fflat, os nad ydych chi mewn perygl dylech ffonio 999 ac aros ble’r ydych chi tan i’r gwasanaeth tân gyrraedd a’ch symud o’r adeilad.

Cyngor diogelwch yn y cartref

Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru nifer o gynghorion ar aros yn ddiogel yn eich cartref:

 • Profwch eich larwm mwg bob wythnos.
 • Gwnewch gynllun fel bod pawb sydd yn eich cartref yn gwybod sut i ddianc os bydd tân.
 • Peidiwch byth â dechrau eich peiriant golchi neu sychwr cyn mynd i’r gwely neu cyn gadael eich cartref am unrhyw reswm. Gallwch gofrestru eich peiriannau yma a chewch wybod am unrhyw adalwadau er diogelwch neu unrhyw broblemau gyda nhw.
 • Caewch y drysau yn eich cartref cyn i chi fynd i’r gwely, diffoddwch unrhyw beiriannau a thynnwch y plygiau.
 • Cadwch unrhyw beth a allai fynd ar dân yn ddigon pell o’r stôf. Defnyddiwch amserydd a pheidiwch â’i gadael heb neb yno.
 • Defnyddiwch dim mwy nag un plwg ym mhob soced a pheidiwch byth a’u defnyddio os ydyn nhw’n wlyb.

Ein gwaith i wneud eich cartrefi’n ddiogel

Dyma beth o’r gwaith yr ydym yn ei wneud i gadw eich cartrefi’n ddiogel.

Tai

 • Gosod larymau mwg ym mhob cartref.

Blociau fflatiau

 • Gosod larymau mwg ym mhob cartref a mannau cymunedol.
 • Gosod Breciau rhag tân yn inswleiddio’r waliau allanol.
 • Goleuadau argyfwng yn y mannau cymunedol.
 • Mae ein staff yn eich blociau neu o gwmpas pob wythnos ac yn gofalu am unrhyw risgiau tân fel eitemau mewn coridorau neu sbwriel.
 • Arwyddion diogelwch tân yn ardaloedd grisiau argyfwng.

Tyrrau Uchel

 • Gosod taenellwyr ym mhob cartref.
 • Gosod larymau mwg ym mhob cartref.
 • Gosod Breciau rhag tân yn Fire yn inswleiddio’r waliau allanol.
 • Goleuadau argyfwng yn y mannau cymunedol ac rydym yn eu profi pob mis.
 • Mae ein staff yn eich blociau neu o gwmpas pob wythnos ac yn gofalu am unrhyw risgiau tân fel eitemau mewn coridorau neu sbwriel.
 • Arwyddion diogelwch tân yn ardaloedd grisiau argyfwng.
 • Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru’n ymweld yn rheolaidd â’n tri thŵr uchel ar gyfer hyfforddiant.

Test it tuesday in welsh

Yswiriant Cartref

Mae’n bwysig dros ben eich bod ag yswiriant eiddo personol fel bodd modd cael eiddo newydd yn dilyn tân. I ddysgu mwy am ein hyswiriant cartref ac i wneud cais ffoniwch ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon am ddiogelwch tân, cysylltwch â ni.

Dilynwch yr arbenigwyr yma ar Twitter ar gyfer gwybodaeth ychwanegol ar ddiogelwch tân