My Bron Afon

Diogelwch Cymunedol / YGG

Gall Ymddygiad Gwrthgymdeithasol effeithio ar nifer o bobl mewn ffyrdd gwahanol ac ar adegau gwahanol. Gwaith eich rheolwr cymunedol yw helpu i drin y problemau. Bydd ein tîm diogelwch cymunedol yn ymwneud â’r achosion mwy difrifol a di-baid o ymddygiad gwrthgymdeithasol ac yn ystyried gweithredu mewn perthynas â’r denantiaeth.

Mae’r tîm yma’n gweithio’n ofalus gydag asiantaethau a sefydliadau eraill fel yr heddlu, y gwasanaeth tân, y gwasanaethau cymdeithasol, pobl broffesiynol ym maes iechyd a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig eraill.

Rydym ni am i bobl sy’n cael eu heffeithio gan ymddygiad gwrthgymdeithasol gan denantiaid Bron Afon i gysylltu â ni am gyngor a chefnogaeth.

Beth yw ymddygiad gwrthgymdeithasol a niwsans?

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei ddisgrifio fel ymddwyn mewn ffordd sy’n debygol o achosi dychryn, gofid neu aflonyddu i unrhyw un nad sy’n rhan o’r un aelwyd. Mae ymddygiad o niwsans yn golygu ymddwyn yn afresymol mewn ffordd sy’n effeithio ar rywun.

Gallai ymddygiad gwrthgymdeithasol gynnwys:

 • Trais corfforol
 • Trais Domestig
 • Anfri ar lafar/aflonyddu
 • Cyffuriau/ delio mewn cyffuriau
 • Partïon
 • Lefelau afresymol o sŵn – cerddoriaeth, teledu etc.
 • Fandaliaeth, graffiti a niwed i eiddo
 • Rhegi
 • Sbwriel a gwastraff
 • Cŵn yn cyfarth

Pryd ddylwn i gael cymorth a chyngor?

Gallwch geisio sgwrsio gyda’ch cymydog ynglŷn â’r mater yma. Os yw hyn yn methu gallwch gysylltu â ni os:

 • ydych chi eisoes wedi ceisio siarad â nhw.
 • nad ydych chi’n teimlo’n ddiogel wrth siarad â nhw.
 • nad ydych chi’n gwybod pwy sy’n achosi’r broblem.

Pwysig: Os yw’r ymddygiad yn cynnwys trosedd, bygythiadau neu weithrediadau treisgar yna dylech ffonio’r heddlu. Ffoniwch 999 mewn achos brys neu 101 os nad yw’n achos brys.

Sut mae dweud am ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Rydym yn gwybod bob pobl yn gallu bod yn betrusgar wrth ddweud wrthym am ymddygiad gwrthgymdeithasol a dyna pam mae yna nifer o ffyrdd o ddweud wrthym yn gyfrinachol am unrhyw ddigwyddiadau.

Gallwch ddweud wrthym am ymddygiad gwrthgymdeithasol ar unrhyw adeg gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein neu gallwch gael hyd i ffyrdd eraill o gysylltu â ni yma