My Bron Afon

Cymorth i unrhywun dros 50

Mae Torfaen 50+ yn wasanaeth cymorth rhad ac am ddim i unrhyw un dros 50 oed yn Nhorfaen, i’w helpu gydag unrhyw beth sydd yn creu effaith ar eu bywydau a’u lles. Ai chi yw’r person yma, neu a ydych yn adnabod rhywun a allai elwa ar ein gwasanaeth?

Os ydych chi’n berchen ar eich cartref, yn rhentu’n breifat neu gan gymdeithas dai, neu’n byw gyda ffrindiau neu berthnasau, gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Telir am y cymorth trwy ddefnyddio grant y mae Cyngor Torfaen yn ei dderbyn gan raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru, yna fe’i telir i ni fel y gallwn ddarparu’r gwasanaeth hwn.

Sut fedrwn ni helpu?

Bydd un o’n tîm arbenigol yn ymweld â chi yn eich cartref eich hun ac yn rhoi’r cymorth sydd ei hangen arnoch. Gallant helpu gyda:

 • Gwneud cais am addasiadau i’ch cartref.
 • Eich cynorthwyo i symud cartref
 • Hawlio budd-daliadau.
 • Delio â’ch llythyrau.
 • Cymorth emosiynol.
 • Eich helpu i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol, gweithgareddau hamdden a chwaraeon.
 • Cynyddu’ch sgiliau cartref fel coginio a glanhau.
 • Gwella eich iechyd a lles.
 • Eich helpu i gyllidebu’n well, rheoli’ch arian a thalu biliau.
 • Eich cynorthwyo i ddychwelyd i fyd gwaith, addysg neu hyfforddiant.
 • Siarad â sefydliadau eraill ar eich rhan.

Mae ein gwasanaeth cymorth ar gael am hyd at 12 mis.

A oes angen cymorth arnoch?

Mae ein gwasanaeth ar gael ddydd Llun i ddydd Gwener o 8am tan 5pm.

Rhowch alwad i ni i wneud atgyfeiriad

Ffoniwch 01495 766447

E-bost gateway@torfaen.gov.uk

 

Oeddech chi’n gwybod ein bod yn cynnig gwasanaeth rhwng 5pm a 8pm?

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth pwrpasol rhwng 5pm ac 8pm ddydd Llun i ddydd Gwener, lle y gallwch alw heibio swyddfa Bron Afon i gwrdd â swyddog cymorth i gael cyngor, arweiniad a chymorth. Neu, fe allwch roi galwad i ni ar 01633 620480.

 

Beth sydd gan bobl i ddweud am ein gwasanaeth?

“Mae’r hyn y mae fy ngweithiwr cymorth wedi’i wneud mewn amser mor fyr yn anhygoel.”

“Doedd gen i ddim syniad bod y math yma o gymorth ar gael i bobl dros 50 oed. Mae wedi newid fy mywyd.”

“Roeddwn yn anwybyddu llythyrau hyd nes y daeth fy ngweithiwr cymorth i mewn i fy mywyd. Fi sydd wrth y llyw nawr.”

“Mae cymorth wyneb yn wyneb werth y byd.”