My Bron Afon

Costau Rhentu

Cost rhentu 2019/20

Mae’r ddau dabl yma’n dangos y rhent yr ydym yn ei godi ar gyfer pob math o gartref. Cafodd lefelau rhent eu cymeradwyo gan ein Bwrdd ynghyd â ffordd deg o symud pob tenant presennol tuag at y rhent targed ar gyfer eu cartrefi.

Cynnydd blynyddol yn y rhent

Yn 2019/20 2.4% yw’r cynnydd yn y rhent. Os yw’ch rhent yn is na’r rhent targed byddwch yn gweld cynnydd o hyd at £2 yr wythnos ar ben y cynnydd o 2.4%. Os ydych chi uwchben y rhent targed byddwch yn gweld gostyngiad o hyd at £2 yr wythnos.

Pwrpas rhent targed yw gwneud rhent yn fwy teg i bawb. Bydd yn golygu bod rhent rhai tenantiaid yn codi a rhent rhai tenantiaid yn gostwng ond ni fydd y swm cyfan yr ydym yn ei dderbyn mewn rhent yn newid.

Taliadau am Wasanaeth

Os ydych chi wedi arwyddo cytundeb ar gyfer tenantiaeth ar ôl dydd Mercher 27 Ebrill 2016 efallai bydd eich cytundeb hefyd yn cynnwys taliadau am wasanaeth y bydd rhai i chi eu talu.

Dyma gost y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu’n benodol at eich cartref.  Mae eich rhent yn cynnwys cost pethau fel atgyweiriadau a gwelliannau tra bod taliadau am wasanaethau’n cynnwys pethau fel glanhau cymunedol a gwiriadau iechyd a diogelwch.

Byddwn ond yn codi tâl am wasanaethau yr ydych yn eu derbyn ac mae’r rhain yn benodol at eich cartref.

Mae costau rhai taliadau am wasanaethau’n cael eu cynnwys mewn Budd-dal Tai (os ydych chi’n gymwys).

Os ydych chi’n gwneud cais am gartref gyda ni, bydd ein staff yn esbonio taliadau am wasanaethau wrthych chi cyn i chi lofnodi’r cytundeb am denantiaeth er mwyn sicrhau eich bod chi’n deall.

Polisi Rhent

Gallwch ddarllen ein polisi rhent yma.

Beth yw ystafell wely?

Cyfrifir eich rhent ar sail nifer yr ystafelloedd wely yn eich cartref. Rydym wedi defnyddio’r diffiniad yma i ateb y cwestiwn ‘beth yw ystafell wely?’. Amcan hyn oedd sicrhau bod y polisi’n deg i bawb.

“I fod yn ystafell wely at ddibenion yr asesiad yma rhai i’r ystafell fod â lleiafswm o arwynebedd llawr o bum metr sgwâr a ffenestr sy’n agor ac sy’n rhoi golau naturiol ac awyr.  Rhaid i’r ystafell fod â mynediad annibynnol oddi ar gyntedd, coridor neu risiau ac ni ellir ei defnyddio fel ffordd o fynd at ystafelloedd gwely eraill neu ystafelloedd byw yn y cartref ac ni ddylid fod rhaid mynd trwyddyn nhw i gyrraedd yr ystafell.  Er enghraifft, ni fydd ystafelloedd sydd wedi eu haddasu gan ddarpariaeth o lifftiau mynediad trwy’r llawr yn cael eu diffinio gan Bron Afon fel ystafelloedd gwely.

“Ni fydd ystafelloedd sydd wedi eu haddasu neu eu hisrannu gan denantiaid presennol neu flaenorol ac nad sy’n cydymffurfio naill ai â’r diffiniad yma neu’r rheoliadau adeiladu sydd mewn grym ar y pryd y maen nhw wedyn ar gael ar gyfer eu gosod yn cael eu hystyried yn ystafelloedd gwely a gall Bron Afon ddewis adfer cartrefi i’w gosodiad gwreiddiol ar yr adeg yma.”

Os ydych chi’n credu bod gan eich cartref ormod neu ddim digon o ystafelloedd gwely oherwydd y diffiniad hwn cysylltwch â ni ac fe wnawn ni drefnu arolwg.