My Bron Afon

Coronafeirws – y diweddaraf

Edrychwch ar y dudalen hon yn rheolaidd. Bydd yn cael ei diweddaru gyda gwybodaeth i roi cymorth a chyngor i chi yn ystod y sefyllfa coronafeirws.

Rydym yn dal i redeg gwasanaethau ond maent yn cael eu heffeithio, sy’n golygu ein bod ond yn ymweld â chartrefi mewn argyfyngau, ond yn treulio mwy o amser yn rhoi cymorth arlein ac ar y ffôn.

Os oes gennych gwestiwn nad yw’n un brys, nodwch eich manylion ar y ffurflen hon a byddwn yn eich galw’n ôl o fewn tri diwrnod. Bydd defnyddio’r ffurflen hon yn ein helpu i dreulio mwy o amser gyda chwsmeriaid sydd ag argyfwng, felly diolch yn fawr i chi am ddeall.

 

Cysylltu â ni

Gofyn am alwad yn ôl. Agorwch y ffurflen hon a gadael i ni wybod eich bod eisiau siarad â ni a byddwn yn eich ffonio’n ôl.

 

Repairs

 

Mae Ian Harris yn rhedeg ein tîm crefftwyr ac yn esbonio sut mae gwaith trwsio yn cael ei wneud yn wahanol i’ch cadw chi, ein cwsmeriaid, a’n cydweithwyr yn ddiogel.

Gwaith trwsio mewn argyfwng

Mae popeth rydym yn ei wneud yn cael ei wneud i’ch cadw chi, ein cwsmeriaid, a’n staff yn ddiogel yn y cyfnod anodd hwn ac rydym yn ddiolchgar am eich amynedd a’ch cefnogaeth.

Os oes gennych waith trwsio sydd angen ei wneud mewn argyfwng, megis:

 • Dŵr yn gollwng o’r system blymio – Lle na ellir rheoli dŵr
 • Nwy yn gollwng neu os ydych yn amau bod nwy yn gollwng
 • Amau bod monocsid carbon yn gollwng
 • Dŵr yn gollwng yn ddifrifol, gan achosi llifogydd yn eich cartref
 • Dŵr yn gollwng sy’n effeithio trydan
 • Namau trydanol difrifol
 • Y golau yn methu yn llwyr mewn mannau cyffredin
 • Llawr gwaelod eich cartref yn anniogel – Sicrhau’r drysau neu’r cloeon i rwystro rhywun rhag torri i mewn
 • Y system wresogi yn methu pan nad oes gennych unrhyw fath arall o wres
 • Draeniau wedi eu blocio neu’n gollwng – Lle mae perygl o lifogydd yn eich cartref
 • Dim toiled y gellir ei ddefnyddio oherwydd nam neu os yw wedi blocio
 • Atgyweiriadau strwythurol a allai effeithio eich diogelwch chi neu’r cyhoedd
 • Peryglon baglu na ellir eu rheoli. Enghraifft o berygl y gellir ei reoli fyddai twll yn yr ardd, a byddwn yn gofyn i chi osgoi mynd allan er mwyn stopio’r perygl

Ffoniwch ni ar 01633 620 111 (24 awr y dydd) i adrodd am eich gwaith trwsio brys neu fel arall sgwrsiwch â ni drwy We-sgwrsio (yn ystod oriau swyddfa)

 

Gwaith trwsio heb fod yn argyfwng

Os ydych yn adrodd am waith trwsio nad yw’n argyfwng gallwch gofnodi’r mater, ond ni fyddwn yn gallu rhoi apwyntiad i chi nes bydd y sefyllfa coronafeirws drosodd fel ein bod yn gallu ymweld â’ch cartref yn ddiogel. Darllenwch y stori i ddysgu pam nad ydym yn trefnu apwyntiadau ar hyn o bryd. Gallwch olrhain eich gwaith trwsio gan ddefnyddio eich cyfrif Fy Mron Afon.

Ein gwaith cynnal a chadw

Rydym ond yn darparu gwasanaeth cynnal a chadw sylfaenol, sef:

 • Profi larymau tân
 • Gwasanaethu systemau nwy
 • Atgyweiriadau brys.

 

Sut mae ein gwasanaeth yn newid yn dibynnu ar yr amser

Dydd Llun – Dydd Gwener 8am – 5pm Byddwn ond yn gwneud atgyweiriadau brys.

5pm – 8am Byddwn ond yn gwneud gwaith lle mae perygl i fywyd neu berygl o anaf, sy’n waith fel nwy anniogel, cyfarpar trydanol anniogel, dŵr yn gollwng na ellir ei reoli ac ati.

 

Beth fydd yn digwydd os dewch i ‘nghartref?

Os byddwn yn dod i’ch cartref byddwn yn dilyn yr holl ganllawiau o ran cadw pellter cymdeithasol a gofyn i chi aros mewn ystafell arall tra bydd y gwaith yn cael ei wneud. Bydd ein staff yn golchi eu dwyllo wrth gyrraedd a chyn iddynt adael eich cartref.

 • Os ydych yn hunanynysu gyda symptomau, byddwn yn ceisio siarad gyda chi i ddatrys y mater yn ddiogel / datrys y broblem heb i ni orfod dod i mewn i’ch cartref.
 • Os ydych yn aros i ni wneud gwaith trwsio nad yw’n fater brys, peidiwch â chysylltu gyda ni os gwelwch yn dda gan y bydd yn effeithio’r gwasanaeth y gallwn ei ddarparu i gwsmeriaid.

Os ydych yn poeni am dalu eich rheng, cysylltwch â ni gan ddefnyddio unrhyw un o’r dulliau a nodir uchod, a bydd un o’n cydweithwyr yn cysylltu â chi.

 

Fideos DIY

Mae pethau syml y gallwch eu gwneud eich hun gan gynnwys ddatrys problem pwysedd yn eich boeler a phroblemau gyda’r thermostat.

Gallwch weld mwy o’n fideos yma.

 

Pryderon rhent ac ariannol

Rwy’n poeni am dalu fy rhent. Sut allwch chi helpu?

Cysylltwch â ni cyn gynted â phan fyddwch yn poeni am dalu eich rhent. Mae sefyllfa pawb yn wahanol felly mae angen i ni siarad â chi am eich amgylchiadau chi a chynnig help unigol i chi.

Bydd un o’n cydweithwyr hefyd yn gwneud yn siŵr eich bod yn hawlio unrhyw arian neu fudd-daliadau y mae gennych hawl iddyn nhw yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Os ydych yn derbyn budd-dal tai neu Gredyd Cynhwysol, efallai eich bod yn gymwys i dderbyn  taliad tai dewisol.

Rwy’n poeni am dalu’r dreth gyngor. Sut allwch chi helpu?

Sgwrsiwch gyda Chyngor Torfaen os ydych yn cael anhawster i dalu’r dreth gyngor. Efallai y bydd y cyngor yn gallu gwneud ambell beth gan gynnwys edrych i weld os oes gennych hawl i ddisgownt neu efallai ledaenu taliadau dros 12 mis.

Dysgwch fwy drwy glicio ar y ddolen hon i’w gwefan. Anfonwch neges at y cyngor ar y cyfryngau cymdeithasol, ebostiwch your.call@torfaen.gov.uk neu ffoniwch 01495 762200

Rwy’n hunanynysu felly rwy’n defnyddio llofft arall. A fydd angen i mi ddal i dalu’r Dreth Ystafell Wely?

Mae Cyngor Torfaen wedi cytuno talu taliad tai dewisol mis llawn ar gyfer y llofft sbâr. Cysylltwch â ni a gallwn eich helpu i wneud cais.

 

Budd-daliadau

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y coronafeirws a hawlio budd-daliadau? Mae’r dudalen ddefnyddiol hon ar wefan y Llywodraeth yn cael ei diweddaru yn rheolaidd gyda gwybodaeth i gynorthwyo pobl a effeithir gan y coronafeirws.

Pa help arall sydd ar gael?

Dyma rai o’r ffyrdd y mae cwsmeriaid eraill wedi eu cael yn ddefnyddiol iawn.

Cyflenwyr nwy a thrydan – cysylltwch â’ch cyflenwr. Efallai y gallent gynnig disgownt neu roi credyd ar eich mesurydd os ydych yn hunanynysu ac yn methu gadael eich cartref.

Mae cwmnïau ynni yn cyflwyno mesurau newydd i helpu cwsmeriaid rhagdalu na allent ychwanegu credyd yn ystod y pandemig coronafeirws. Mae Money Saving Expert wedi rhestru gwybodaeth fesul cwmni yn y ddolen hon, ond mae cynlluniau yn cynnwys postio cardiau gyda chredyd argyfwng i’r sawl na allent adael eu cartref gan fod angen iddyn nhw hunanynysu. Darllenwch y stori i weld beth mae’ch cyflenwr chi yn ei wneud.

Dŵr Cymru – Efallai eich bod yn gymwys i gael help gyda’ch bil dŵr. Siaradwch â ni neu ewch i dudalen help gwefan Dŵr Cymru. Mae eu cynllun HelpU ar gyfer cwsmeriaid ar incwm isel.

Prydau ysgol am ddim – Mae Cyngor Torfaen yn gwneud taliad bob wythnos yn ystod y tymor ar gyfer plant a fyddai fel rheol yn derbyn pryd ysgol am ddim. Cofrestrwch yma ar wefan y cyngor.

Talebau / parseli bwyd – Os ydych yn cael trafferthion ariannol difrifol, bydd ein staff yn eich helpu i gael taleb neu barsel bwyd.

 

 

Cwestiynau tenantiaeth

Ydych chi’n dal i gymryd tenantiaid newydd?  

Nid ydym yn dangos pobl o gwmpas cartrefi nac yn cofrestru tenantiaethau newydd ar y foment. Os ydych yng nghanol y broses hon, byddwn yn cysylltu â chi ac yn ail-drefnu pan fydd yn ddiogel gwneud hyn.

Rwyf eisiau dwyn fy nhenantiaeth i ben. Beth ddylwn ei wneud?

Ysgrifennwch Hysbysiad yn dweud yr hoffech derfynu eich tenantiaeth gyda ni a’i lofnodi, cymerwch lun ohono a’i ebostio atom yn enquiries@bronafon.org.uk. Byddwn wedyn yn rhoi eich dyddiad diwedd tenantiaeth 4 wythnos i chi. Os oes gennych unrhyw anhawster o ran rhoi eich allwedd yn ôl, ebostiwch ni cyn gynted ag y bo modd.

Rwyf wedi cychwyn terfynu fy nhenantiaeth. Beth ddylwn ei wneud?

Os ydych eisoes wedi rhoi Hysbysiad i ni i derfynu eich tenantiaeth ac os ydych i fod i gyflwyno eich allweddi ond yn methu dod â nhw i’n swyddfa, byddwn yn rhoi eich Hysbysiad i derfynu eich tenantiaeth ar estyniad amhenodol oherwydd yr amgylchiadau presennol.

Os yw hyn yn berthnasol i chi, gofynnwch am estyniad amhenodol i’ch Hysbysiad mewn ebost a’i anfon i enquiries@bronafon.org.uk

Sut allaf gyflwyno’r allweddi os yw eich swyddfa ar gau?

Mae’n ddrwg gen i, ond ni allwn ddod i nôl eich allweddi. Allwch chi os gwelwch yn dda eu postio atom yn Bron Afon, Clôs William Brown, Parc Diwydiannol Llantarnam, Cwmbrân, NP44 3AB a rhoi label arnynt gyda’ch manylion.

Os ydych yn rhoi Hysbysiad drwy’r porth byddwn yn cysylltu â chi ar y ffôn i’ch hysbysu o’r datganiad diwedd tenantiaeth.

Gallwch gyflwyno eich Hysbysiad a symud ymlaen i derfynu eich tenantiaeth ond byddwn yn ymestyn y cyfnod Hysbysu, sy’n golygu y byddwch yn dal i dalu rhent nes bydd yr allweddi i’ch eiddo wedi eu dychwelyd i ni.

A fydd y peiriannydd nwy yn dal i fynychu ar gyfer gwasanaethu nwy?

 • Mae ein rhaglen gwasanaethu nwy wedi ail-gychwyn oherwydd ystyrir hyn fel gwaith diogelwch hanfodol gan Lywodraeth y DU ac mae’n sicrhau bod systemau nwy yn ddiogel. Rydym yn gwerthfawrogi yn fawr eich bod yn caniatáu mynediad i’ch cartref i wneud y profion gofynnol, er mwyn sicrhau eich diogelwch chi a diogelwch eich cartref.
 • Byddwn yn eich hysbysu o’r apwyntiad mewn llythyr.
 • Os oes gennych gwestiwn mewn perthynas â gwasanaethu nwy neu os oes angen newid yr apwyntiad, cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethu Nwy ar 07971625283 neu 07875155698.

Rwyf wedi gweld pobl yn ymgasglu mewn eiddo neu fannau cyffredin. 

 • Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda thîm Diogelwch Cymunedol Cyngor Torfaen a’r Heddlu i stopio pobl rhag ymgynnull. Os byddwch yn gadael i ni wybod ac os yw un o’r bobl dan sylw yn un o’n tenantiaid, yna gallwn gysylltu â nhw a’u hatgoffa o gyngor y Llywodraeth.

Ni yw fy Mhryd ar Glud wedi cyrraedd

 • Caiff y gwasanaeth hwn ei redeg gan Gyngor Torfaen. Ffoniwch Cyngor Torfaen ar 01495 762200.

Rwy’n cael trafferthion yn fy nghartref ac rwy’n meddwl mod i angen addasiadau.

 • Os ydych yn cael trafferthion ac os ydych yn meddwl eich bod angen rhywbeth fel cawod mynediad lefel neu lifft grisiau, cysylltwch â Chyngor Torfaen ar 01495 76220 a gofynnwch i gael siarad gydag Asesydd Therapi Galwedigaethol.
 • Os ydych yn meddwl eich bod eisiau mân addasiad megis canllaw gafael wrth eich drws cefn cysylltwch a ni a byddwn yn ystyried sut gallwn helpu.

Ydych chi’n torri’r gwair ar y funud?

 • Na, nid yw torri gwair yn wasanaeth hanfodol ac nid ydym eisiau rhoi ein staff mewn perygl diangen. Os yw’r gwair yn achosi problemau gyda gweld ar y ffordd byddai hyn yn cael ei archwilio gan Gyngor Torfaen gan ei fod yn rhan o’r gwaith y maent yn ei wneud i ofalu am ffyrdd a phriffyrdd.

Ydych chi’n delio gyda rheoli pla?

 • Na, nid ydym bellach yn delio gyda phla. Ond, down i’ch eiddo i drwsio unrhyw dyllau sydd wedi eu gadael gan bla. Ewch i wefan y  British Pest Control Association i gael cyngor ar ddelio gyda gwahanol fathau o bla a chael hyd i gwmni rheoli pla lleol.

 

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu canllaw defnyddiol i’r cymorth a’r help sydd ar gael i denantiaid yng Nghymru. Lawrlwythwch gopi trwy glicio yma.

Cymorth Budd-daliadau/y Dreth Gyngor

Cliciwch yma i gael gwybodaeth ar help a chyngor ar bethau gan gynnwys budd-daliadau tai a’r dreth gyngor, ôl-ddyddio  budd-daliadau, taliadau tai dewisol, y lwfans dai leol a gwybodaeth ar Gredyd Cynhwysol.

Cysylltwch os ydych yn poeni am daliadau’r dreth gyngor, camau llys neu feilïaid.

Cyngor Torfaen

Cliciwch yma i gael diweddariad ar gau gwasanaethau a gwybodaeth ar COVID-19.

Undeb Credyd Gateway

Cliciwch i gael gwybodaeth ar gyfrifon cynilo a benthyciadau’r undeb credyd. Gallwch hefyd ffonio 01495 742500 neu ebostio info@gatewaycu.co.uk

Age Connects Torfaen

Ewch i wefan Age Connect Torfaen i gael manylion sut mae eu gwasanaethau wedi eu heffeithio. Ebostiwch widdershins@ageconnectstorfaen.org neu ffoniwch 01495 769264

Gwasanaeth Gofal a Thrwsio Torfaen

Ewch i wefan Gofal a Thrwsio i weld manylion sut mae eu gwasanaethau wedi eu heffeithio. Ffoniwch 0300 111 3333

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen

Ewch i’w gwefan  i gael Canllaw i wasanaethau cynorthwyo’r teulu. Ffoniwch 0800 0196330 neu ebostiwch fis@torfaen.gov.uk

Cyfeirlyfr Gwasanaethau Gofal a Chymorth Torfaen

Ewch i’w gwefan i weld pa wasanaethau cymorth sydd ar gael yn Nhorfaen.

 • Gofal cymdeithasol oedolion
 • Gwasanaethau Plant
 • Cynllun Taliadau Uniongyrchol
 • Amddiffyn
 • Gwasanaethau teulu

Pryd ar Glud Torfaen

Ewch i’w gwefan i gael gwybod mwy am y gwasanaeth.

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ewch i’w gwefan i gael diweddariadau dyddiol ar y sefyllfa coronafeirws yng Nghymru.

Cyfeirlyfr gwasanaethau lleol – Dewis Cymru

Mae Dewis Cymru yn gyfeirlyfr arlein A-Z anferth o wasanaethau yn eich ardal, o fferyllfeydd i grwpiau cymorth.

Fferyllfa y tu allan i oriau arferol

Ewch i’r wefan hon i weld pa fferyllwyr sydd ar gael yn yr ardal.