My Bron Afon

Melo Cymru

Eich helpu chi i ofalu am eich lles meddyliol

Ni fu hi erioed yn fwy pwysig i ofalu am eich lles meddyliol eich hun, a lles meddyliol eich anwyliaid. Mae’r pandemig COVID-19 wedi peri nifer o heriau a gofidiau. Bu’n rhaid i ni ddatblygu sgiliau newydd a ffyrdd newydd o ymdopi. Mae wedi gwneud i ni feddwl am ein dyfodol a beth sy’n bwysig i ni; ein perthynas ag eraill, a hefyd ein hiechyd corfforol a lles meddyliol. Pan fyddwn yn treulio amser i ofalu am ein hunan, rydym yn teimlo’n well. Rydym yn fwy abl i ymdopi â’r anawsterau y mae bywyd yn eu taflu atom ac yn fwy abl i ofalu am eraill.

Rydym wedi casglu ynghyd yr adnoddau hunangymorth am ddim gorau sydd ar gael a’u rhoi mewn un man. Yma fe ddowch o hyd i gyrsiau, apiau, fideos, adnoddau sain, llyfrau a gwefannau er mwyn cael rhagor o gefnogaeth. Mae’r holl adnoddau am ddim ac yn Gymraeg pan fyddant ar gael. Bydd yr adnoddau yn eich helpu i ddatblygu sgiliau newydd a fydd yn eich cefnogi pan fo bywyd yn anodd ac i’ch helpu i fanteisio ar yr adegau da.

Ewch i melo.cymru i ddod o hyd i gymorth, cyfleoedd lleol,  adnoddau a chyrsiau er mwyn gwneud yn siŵr y gallwch fyw bywyd i’r eithaf.