My Bron Afon

Aelodaeth

Gal unrhyw un fod yn aelod. Byddem wrth ein bodd petai chi’n ymuno â ni!

Pam dod yn aelod?

  • Mae’n rhad ac am ddim.
  • Byddwch yn cael gwybod am unrhyw newidiadau a phenderfyniadau yr ydym yn eu gwneud.
  • Gallwch ddylanwadu ar benderfyniadau allweddol sy’n effeithio ar eich cartref a’ch cymuned.
  • Gallwch ein helpu i ddewis y blaenoriaethau allweddol i wella’ch cymuned.
  • Bydd cyfle gennych i ddal ein Bwrdd yn atebol.

Mae llawer o ffyrdd i gymryd rhan gyda ni a’r gwaith yr ydym yn ei wneud, cliciwch ar y blychau i gael mwy o wybodaeth neu llenwch y ffurflen hon.

Pa bethau allaf gymryd rhan ynddynt?

Fforwm dysgu yn dilyn cwynion

Rydym am ddarparu gwasanaeth da bob amser i’n cwsmeriaid, ond weithiau mae pethau’n mynd o chwith.

Mae ein Fforwm Dysgu yn Dilyn Cwynion yn cyfarfod ar chwe achlysur yn ystod y flwyddyn, felly trwy ymuno â nhw, gallwch ein helpu i ddysgu sut i wneud pethau’n well yn y dyfodol.

Pobl Ifanc Afon – rhoi llais i bobl ifanc

Mae ein fforwm Ieuenctid yn berffaith i bobl ifanc sy’n frwd dros gymryd rhan mewn pynciau sy’n bwysig iddyn nhw! Mae Pobl Ifanc Afon yn arwain ar ystod o brosiectau diddorol felly os ydych rhwng 11 a 25 oed ac am wneud gwahaniaeth, beth am gymryd rhan.

Grŵp cyfeirio cydraddoldeb ac amrywioldeb

Waeth pwy ydych chi, rydym am sicrhau eich bod yn cael yr un cyfleoedd mewn bywyd â phawb arall.

Er mwyn helpu i lunio sut y gallwn wireddu hyn yn awr ac yn y dyfodol, ymunwch â’n Grŵp Cyfeirio Cydraddoldeb ac Amrywioldeb.

Newyddiadurwyr Cymunedol

Mae yna bethau gwych yn mynd ymlaen, sy’n eich gwneud yn falch o fyw yn eich cymuned, ac mae angen Newyddiadurwyr Cymunedol arnom i helpu i adrodd y straeon hynny.

Gallech ein helpu i wneud hyn, gan ddefnyddio’ch geiriau a’ch lluniau i roi sylw i’r holl weithredoedd a’r gwaith da sy’n mynd ymlaen yn eich cymuned.

Llais Rhithwyr

Am gymryd rhan ond methu dod i gyfarfodydd?

Cofrestrwch i fod yn Llais Rhithwir a byddwn yn cysylltu â chi ar-lein felly mae’n hawdd ac yn gyflym i rannu eich barn o’ch cyfrifiadur, eich tabled neu’ch ffôn clyfar.

Dyfodol Ar y Cyd

Mae gan bawb lais cyfartal mewn cyfarfod Dyfodol Ar y Cyd. Mae digon o gyfleoedd i drafod sut y dylid ein rhedeg. Hefyd, mae cyfle i holi cwestiynau am ein perfformiad i’r bwrdd a’r uwch reolwyr.

Os hoffech chi ein helpu i gynllunio ymlaen ac edrych i’r dyfodol, yna beth am ddod yn aelod ac ymuno yn y drafodaeth.

Fforwm Gwasanaethau Tenantiaid

Fel un o’n cwsmeriaid, y chi sydd yn y sefyllfa orau i’n helpu i edrych ar yr hyn yr ydym yn ei wneud yn iawn a’r hyn y gallem ni ei wneud yn well.

Y Fforwm Gwasanaethau Tenantiaid yw eich cyfle chi i rannu eich meddyliau ac i’n helpu i ddod o hyd i syniadau i wneud i ni weithio’n well i chi.

Tîm Craffu

Os gallwch chi weld ffordd well o wneud pethau, dewch i’n herio a’n helpu i weld ffyrdd y gallwn wella.

Mae ein Tîm Craffu yn cwrdd unwaith y mis i gloddio’n ddwfn i’n gwasanaethau. Bydd eich argymhellion yn newid y ffordd yr ydym yn gwneud pethau!

Cyswllt i Lesddeiliaid

Os ydych yn les ddeiliad mae yna cymaint o ffyrdd y gallwch ddweud eich dweud ynghylch y polisïau a’r gweithdrefnau sy’n effeithio arnoch.

Gallwn hefyd eich helpu trwy gynnig arweiniad a hyfforddiant i ddatblygu fel landlord

Grwpiau Cymunedol

Mae grwpiau cymunedol wedi gwneud gwir wahaniaeth i gymunedau a bywydau pobl. Gallwn eich helpu i sefydlu grŵp.

Yn fawr neu’n fach, bydd cyfraniadau eich grŵp o fudd i’r gymuned ehangach o’ch cwmpas, a byddwn yn rhoi’r gefnogaeth, yr arweiniad a’r hyfforddiant sydd eu hangen arnoch i’ch cynorthwyo chi a’ch cymuned i gyrraedd ei nodau.

Fforwm Aelodau Ymddeoledig Afon

Os ydych am wneud yn siŵr bod ein gwasanaethau yn iawn, neu am ein helpu i wella yna beth am alw draw ac ymuno â Fforwm Aelodau Ymddeoledig Afon.

Mae’n grŵp cyfeillgar sy’n cynnwys tenantiaid a thrigolion sydd dros 55 oed, sydd bob amser wrth eu bodd i weld aelodau newydd.

Y Bwrdd

Y Bwrdd sy’n gosod y cyfeiriad strategol ar ein cyfer ac mae’n atebol i’n haelodau. Fel aelod fe allwch holi’r bwrdd ynghylch y penderfyniadau y maen nhw’n eu gwneud.

Mae cyfranogiad cymunedol wrth wraidd popeth yr ydym yn ei wneud a gyda’n gilydd fe allwn wneud gwahaniaeth!