My Bron Afon

Adroddiad Blynyddol / Hunan-werthuso 2018/2019

“Ein dyhead yw creu cymunedau sy’n ffynnu yn ein rhan ni o Gymru, lle mae gan bawb gartref o ansawdd i fyw ynddo a lle mae pobl sydd ei angen yn cael eu cefnogi a’u hannog.”

 

Cyflwyniad

“Croeso i’n crynodeb o 2018/19. Hon oedd ein blwyddyn gyflawn gyntaf o weithio tuag at ein Cynllun Corfforaethol 2018-23.

“Mae’n gynllun heriol ac eleni roeddem yn paratoi ar gyfer strwythur newydd ac ar yr un pryd yn cyflenwi ein gwasanaethau craidd drwy bob un o’r 365 diwrnod. Fel sefydliad cydfuddiannol cymunedol rydym yn falch bod gennym ddull sy’n defnyddio arbenigrwydd ein staff, aelodau a’r Bwrdd i sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar wneud gwelliannau drwy’r amser.

“Ein nod yw dod yn sefydliad chwim wedi ei sefydlu i’w gwneud yn hawdd i bobl wneud busnes gyda ni. Ein cwsmeriaid fydd y beirniaid ac rydym yn edrych ymlaen at ofyn iddynt sut maent yn teimlo rydym yn perfformio drwy’r flwyddyn o’n blaenau. Rydym eisiau i bobl ymddiried ynddo ni i ddarparu profiadau rhagorol i gwsmeriaid.

“Yn yr adran ar Berfformiad, gallwch ddarllen ein canlyniadau diweddaraf a’n targed ar gyfer 2023.

“Mae adroddiad blynyddol yn edrych yn ôl ond rydym yn sefydliad sydd wastad yn edrych at y dyfodol ar ôl dysgu o lwyddiannau’r gorffennol. Rwy’n gobeithio bod yr adroddiad hwn yn eich gadael yn teimlo mor dda â ni o ran yr hyn rydym wedi ei wneud fel sefydliad cydfuddiannol cymunedol ac yn frwdfrydig ar gyfer y flwyddyn i ddod.

“Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau, cysylltwch â ni.”

 


Yr iaith Gymraeg
Gallwch weld ein hadroddiad monitro blynyddol i Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg yma.

Andrew Lawrence, Cadeirydd ein Bwrdd

Alan Brunt, Prif Weithredwr

Pobl

 

·         Helpu i gadw pobl yn hapus yn eu cartrefi.

·         Helpu ein cwsmeriaid i fod yn fwy annibynnol.

·         Darparu gwasanaethau i’n cwsmeriaid sydd wedi eu llunio                 ganddyn nhw.

 

 

 • Cafodd 585 o drigolion asesiadau cyn-tenantiaeth i sicrhau eu bod yn barod i ddod yn denant newydd. Dilynodd ein staff i fyny gyda 203 o drigolion a oedd angen cymorth parhaus ysgafn a chyngor yn ystod eu tenantiaeth i’w helpu i aros yn gynaliadwy.
 • Cefnogwyd 252 o denantiaid gyda chymorth digidol ac ariannol.

 • Mae digartrefedd ym broblem yn Nhorfaen. Rydym wedi ymuno â Chyngor Torfaen gan ddatblygu prosiect peilot i helpu i ganfod tai priodol i ymgeiswyr gan fodloni’r holl ddyletswyddau cyfreithiol.
 • I gefnogi tenantiaid newydd a oedd yn symud i Gredyd Cynhwysol, trefnwyd dull cyd-gysylltiedig gyda phartneriaid gan gynnwys yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyngor ar Bopeth i leihau’r perygl o ôl-ddyledion yn ystod y newid hwn. Ers mis Gorffennaf 2017 bu cynnydd o £31,662 mewn ôl-ddyledion ar gyfer y 1,684 o bobl sydd wedi symud i CC ers mis Gorffennaf 2017. Dywedodd Tai Cymunedol Cymru bod ein ffigurau yn isel iawn o gymharu ag ardaloedd eraill. Mae cysylltiad uniongyrchol gyda Chyngor ar Bopeth yn helpu ein cwsmeriaid i ddatrys eu hachos yn gyflym.
 • Cafodd 82 o hawlwyr newydd Credyd Cynhwysol eu dilysu gennym.

Kimberly Williams, our HR advisor

“Bob dydd ar y newyddion rydych yn clywed am yr argyfwng tai a’r heriau y mae ein byd modern wedi eu rhoi i’n poblogaeth, sy’n cynyddu. “Mae’n braf gwybod eich bod yn chwarae eich rhan fach i helpu i wella ein cymuned a’r bywydau ynddi.”

 

 • Cefnogodd ein prosiect Cartrefi sy’n Gweithio 62 o deuluoedd a 128 o unigolion ledled Torfaen. Mae’r prosiect yn helpu pobl sy’n celcio.
 • Cefnogodd ein gwasanaeth Torfaen 50+ (a ariennir gan Grant Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru) 690 o bobl (roedd 71% yn denantiaid tai cymdeithasol).

Andrew Davies, ein swyddog cyflogadwyedd

“Rydym wrth ein boddau yn helpu pobl i fynd yn ôl i waith a hyfforddiant drwy gyfrwng ein prosiectau. Cymerodd 539 o bobl ran yn ein Hacademi Hyfforddiant sy’n Gweithio. Cafodd 159 swydd ac aeth 27 ar leoliad gwaith. Cafwyd 296 achrediad ac aeth 67 ymlaen i addysg bellach/cyfleoedd hyfforddiant.”

 • Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio ein cymunedau. Gyda’n gwaith i reoli unrhyw ddigwyddiadau yn effeithiol, dywedodd 74% o’n trigolion eu bod yn fodlon gyda sut rydym yn delio gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Cynyddodd hyn o 58% yn 2017.
 • Mae cwsmeriaid yn galw am well gwasanaethau arlein. Yn ystod 2018/19 rydym wedi cynyddu nifer y cwsmeriaid gyda chyfrif arlein Fy Mron Afon 70% o 1,957 i 3,320. Cafodd hyn ei helpu gan wella profiad cwsmeriaid a chyflwyno gwasanaethau newydd. Gall cwsmeriaid weld eu balans rhent presennol, trefnu debyd uniongyrchol ac adrodd am waith trwsio.

Meddai Shannon Love, arweinydd tîm gwasanaethau cwsmeriaid: “Fy nhîm i yn aml yw’r pwynt cyswllt cyntaf y mae pobl yn ei gael gyda ni, felly mae adnabod ein cwsmeriaid yn dda a chael yr wybodaeth iawn pan rydym ei hangen, yn helpu’r tîm i roi profiadau cwsmer gwych.”

 • Mae 548 o aelodau wedi cymryd rhan mewn gwella ein gwasanaethau ac wedi gwirfoddoli 3,484 o oriau. Mae eu profiadau amhrisiadwy nhw wedi ein helpu i gael polisïau a strategaethau gwella a newidiadau i wasanaethau. Enghraifft o hyn oedd ail-ddylunio’r polisi cwyno. Newidiwyd y polisi i bolisi cwyno, canmol a sylwadau sy’n ein galluogi i ddelio gyda materion yn anffurfiol yn y lle cyntaf, gan ddarparu proses ffurfiol os bydd angen hynny. Mae’r polisi newydd yn ei gwneud yn haws i faterion gael eu datrys mor gyflym ag y bo modd.

Cartrefi

 

·         Darparu cartrefi o ansawdd y mae pawb yn falch ohonynt.

·         Adeiladu a chadw cartrefi sy’n addas at y dyfodol.

 

 • Adeiladwyd 36 cartref yn 2018/19. Ein nod yw adeiladu 450 o gartrefi newydd erbyn diwedd 2023.
 • Gofynnodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i ni am fflat gwag yn y Tŵr i ymgymryd ag ymarfer hyfforddiant ac roeddem yn hapus i helpu. Darllenwch am eu digwyddiad pan achubwyd dau ddymi o fflat ar y 13eg llawr. Trwy gydol y flwyddyn rydym yn gweithio’n agos gyda’r gwasanaeth tân a gallwch ddysgu mwy am y berthynas hon yma.

Lee Randell, ein gosodwr nwy

“Rydym nawr yn defnyddio llechi felly mae’n helpu i dorri lawr ar waith papur rhoi gwell profiad i’r cwsmer.”

 • Henry Hughes House was built in 1923 and was once the home of the Pontypool Free Press newspaper. This video shows how we sensitively converted it into nine new homes. We worked in partnership with Torfaen Council and received funding of £559,480 from Welsh Government’s Vibrant and Viable Places fund.

 • Read the story of a resident who suffered a double stroke moved into one of three adapted bungalows we built in Cwmbran. The homes were built using £377,000 funding from the Welsh Government’s Integrated Care Fund for residents with complex care and support needs. The project was planned by the In One Place Health, Social Care and Housing partnership. This Gwent-wide project ensures landlords work closely with councils and health services to provide housing that meets the needs of patients.
 • £6m was spent on improving our homes including work like kitchen replacements. Our Asset Management Strategy and five-year plan was approved for us to achieve Welsh Housing Quality Standard for all  properties by 2020.

Lucy Challenger, ein Cynorthwyydd Tai Cymunedol

“Our Repairs Handbook was rewritten with help from staff and members. Its aim is to clearly explain what we are responsible for as a landlord and what tenants are responsible for.”

 

 • £1.48m was secured from the Welsh Government’s Innovative Housing Programme to start to build 12 homes made from straw bales and foam insulated panels for residents aged under 35.
 • The average energy rating on our homes is over 72%. We continued several capital works programmes including external wall installation, cavity wall insulation and thermostatic valve replacement to help make our homes more energy efficient and comfortable for residents.

 

Cymunedau

 

 

 • To support our communities to help themselves.

 • To ensure our communities are safe and attractive environments.

 

 • Our Love Where You Live and Work programme made it easy for residents to report issues in their communities and for us to be able to follow them up.
 • Through our partnership with Pobl, the Go Girls and the Brothers, we supported young people across Torfaen and Newport to have their voices heard regionally and nationally on big issues such as child sexual exploitation, youth homelessness and mental health. for international womens day

 • The conversations we have had with colleagues in Health and with Lynne Neagle, Torfaen AM, about the growing mental health crisis in our communities has helped to prompt the Health Board to commission research into the issue and find possible solutions.
 • We supported 28 local groups by sharing £9,850 in small grants between them. Users of Victoria Village Hall in Abersychan talk about how we helped them successfully apply for a £10,000 Awards for All grant from the National Lottery.

 • Four Torfaen women set up a fitness class thanks to a £500 grant from our community grant scheme. The PoundFit group are now running classes in schools and community halls.

 • Every Wednesday evening we give up our canteen space to a large group of adults with learning disabilities so they can meet up chat, play games and have fun. It’s run voluntarily by one of our community involvement officers. We love the Elevate club. Meet some of the members.

 • Pupils at Blenheim Road Primary School help to keep their community clean and litter-free. A member of staff dressed us a ‘Granny’ to help them think more about the impact of untidy streets.
 • The St Dials Ward Community Group are really active and organise an annual Party in the Park. We went along and showed our support with a stand where we were able to talk to lots of residents.
 • Young people from a youth club in Blaenavon came to our Baker Street retirement scheme and did a 60-minute makeover. Read this blog from Claire Dullea, our community manager, who said: “Young people were brought to tears after being thanked by the residents.”
 • We helped set up visits from children at a nursery to Riverside Court retirement scheme. Ria Gibbs, our community involvement manager, said: “Since we started there has been an increase in residents using their communal lounge on the day the children visit.”

Ein Busnes

 

 

 • To have a great reputation.

 • To develop our organisation to meet our business needs.

 • To support our staff to realise their full potential.

 

 • We achieved Customer Service Excellence accreditation demonstrating our commitment to our customers.

Lee Walsh, our ICT Operations & Development Manager

“We are continuing to develop our IT solutions to provide more online services for tenants, a web chat facility and improving systems to enable staff to work in the communities. My Bron Afon includes an ability for a customer to set up their own payment plan. We believe we are the only housing association across the UK that provides this functionality.”

 • Every month some staff receive a Making a Difference award to show appreciation of their work based on compliments that demonstrate our values.
 • We developed our Organisational Development strategy (2018-2023) and a new Equality, Diversity and Inclusion strategy (2019-2023).
 • Staff are able to share their views on employee issues in many ways including staff surveys, employee forum, Ask Alan (a way to ask our chief executive anything) and our communications and engagement group.
 • We achieved the Corporate Health Standard.

Ian Harris, our Head of Direct Services

“I’m proud of my team who provide essential services to our customers 24/7 in all weathers whenever they can. They really make a difference to our customers’ lives through their dedication and top quality work.”

 • Continuous learning is essential for our staff. We organised 152 classroom based training sessions for staff.
 • Alan Brunt, our Chief Executive and Neil Edwards, our Director of Resources, played key roles in the Welsh Government’s Housing Review with the sector. Our Strategic Management Team members continue to be active participants in a wide range of local, regional and national partnerships. For example, the Torfaen Public Service Board (PSB) , Community Housing Cymru’s Strategic Delivery Groups and the Welsh Equalities Network.
 • We are an active partner with Torfaen Council on a broad range of topics including PSB   membership; our shared service Homeseeker partnership; Health Social Care strategic and operational groups; our role as a Housing Development partner and as a Supporting People service provider.
 • The transformation programme we started shows our commitment to reduce customer effort and create business efficiencies.
 • We re-tendered our insurance programme and saved over £100,000 which recognised our ability to manage risk.
 • Business owners met some of our staff to find out more about the millions of pounds worth of contracts that will be tendered over the next two years.

Awards

It’s great to get acknowledgement from colleagues in the sector for our work. This is a list of some of the awards where we either won or made the shortlist.

Winners

Welsh Housing Awards: We won the Building Safer Communities and  Supporting Future Generations awards

Pat Chown Award– Capturing Creativity award by Community Housing Cymru

Shortlist

UK Housing Awards- Campaign of the year

Welsh Housing Awards- New Ideas and Approaches and Empowering and Involving Communities Award

Promoting Independence Awards- The Creativity Award

Happy 10th birthday to us 🙂

We turned ten on 31 March 2018 so during this year we held a number of events to celebrate with residents, members and staff.

A photo competition was popular and the winners are on display in our office.

Cake fans got the chance to show off their creativity in our baking competition. All the cakes were sold off with the money going to Velindre.

Torfaen is a beautiful county so we organised a ten-mile walk with a difference. Along the way the walkers collected litter and finished the course with twelve bags of rubbish, one child car seat and a bicycle.

Key Performance Indicators

 

The numbers

Homes- 7,989

73 shared ownership homes

906 leaseholder properties

Staff- 432 (full time equivalent)

These are our Corporate Plan targets for the year, our performance and where we aim to be in 2023.

Area Indicator 2018/19 performance 2018/19 target 2023 target
People 85% of tenants satisfied that we listen to their views and acts on them 72% 75% 85%
90% say it's easy to do business with us 79% 83% 90%
% of tenancies sustained independently >12 months following provision of support - 87.5% 70% 90%
Homes 450 new homes (*refinance takes place mid way) 36 Not set 450
Housing occupancy level as % of housing stock 98.72% 98% 99%
Communities 90% of tenants will say their local area is clean and tidy 74% 70% 90%
% of tenancies not subject to ASB casework 95.88% 90% 99%
Our Business Improving operating margin 15.5% 8.3% 15% (2021)
Cashflow before development expenditure Positive Positive Positive
Liquidity available sufficient for next 18 months Yes Yes Yes
Number of RIDDOR's (zero tolerance) 6 0 0
Number of working days lost due to sickness per full time employee 18.91 12 7
Higher than 80% staff satisfaction 42% 65% 80%
Interest cover (Taken from Business plan) 4.9:1 1.1:1 1.1:1
Net debt per unit (Taken from Business plan) £6,926 £10,217 £10,217

Financial Viability and Value for Money

 

Our Value for Money strategy 2017-2022 sets out how we will achieve value for money across the organisation. This document is helping us embed a culture where value for money is a key consideration in every day decisions and service delivery.

In 2018/19 we achieved an operating margin of 14.35%. We have set a target to increase this to 15% by 2020/21, involving net savings of £4 million.

We have to ensure we are affordable and sustainable in the medium to long-term so we can make the biggest contribution possible to our communities at a time when external factors mean they are likely to need us most. This means making the most of the budgets available to us, working as efficiently and effectively as possible so we can get more of our work done right the first time and provide services that are easy to use.

2018/19 2017/18
Operating margin 14.35% 9.51%
Units developed 36 16
Units developed as % of units owned 0.45% 0.20%
Occupancy 98.72% 98.96%
Customers satisfied with us 82% 84.5%
Customers satisfied that rent provides value for money 85% 86%
Return on Capital Employed (ROCE) 1.75% 1.18%
Operating costs per unit £3,454 £3,782
Management costs per unit £1,247 £1,314
Reactive repairs costs per unit £2,095 £2,197
Major repairs costs per unit £1,098 £1,119
Bad debts per unit £62 £45
Weighted average cost of capital 4.28% 3.96%
Free Cash Flow £5,236 £2,970
Gross arrears/ turnover 4.51% 5.31%
Rent per social housing unit £4,975 £4,795
Rental void loss per social housing unit £54.88 £54.85

Where every £1 comes from

Rents and Service Charges (68p)
Grant and Government Income (17p)
Income from other activities (10p)
Loans from the banks (5p)

How we spend every £1

Responsive repairs (31p)
Property depreciation (12p)
Planned maintenance and improvements (26p)
Cost of delivering services (23p)
Interest charges (6p)
Other costs - Bad debts, etc (6p)

Governance

 

Compliance

Our Annual Statement of Compliance was reviewed by our Board and signed off by our Chair, Andrew Lawrence, and Chief Executive, Alan Brunt. This confirmed we “met the Performance Standards as set by Welsh Ministers in accordance with Section 33A of the Housing Act 1996.”

Governance Structure

This diagram shows our governance structure and how the involvement of our membership links to the Board. The aim is to engage the membership in both strategic thinking (Mutual Futures) and in operational matters (Scrutiny Team and Tenant Services Forum).

Governance structure

Audit & internal controls performance

We operate a three lines of defence model of assurance linked to its Corporate Plan. Assurance comes to the Board from a wide range of sources including risk management, suite of corporate Key Performance Indicators, internal and external audits.

Beyond the Board room our approach to ensuring risk management is embedded into the culture of the organisation means sharing best practice and identifying and communicating lessons learnt. Periodically we undertake stress testing in order to identify the impact of certain risks on the business plan.

Regulatory Judgment

In March 2019 the Welsh Government published its Regulatory Judgement on us. Click here read a copy.

We are a registered social landlord, which means we are regulated by the Welsh Government. From time to time, they carry out a regulatory assessment which checks how we are operating and how we are doing against our delivery outcomes. The outcomes are focused around providing good and affordable homes, governance and finance. In early 2019 the Welsh Government regulatory team decided that we had successfully met the regulatory requirements and Identifies and manages new and emerging risks appropriately and meets viability requirements and has the financial capacity to deal with scenarios appropriately.

Our Board are always striving for continuous improvement and have a Board Appraisal each year which was carried out in 2018/19 by an external provider.  The findings were that we have “a highly skilled professional Board that seems to be working well as a team”