My Bron Afon

Adroddiad Blynyddol / Hunan-werthuso 2018/2019

“Ein dyhead yw creu cymunedau sy’n ffynnu yn ein rhan ni o Gymru, lle mae gan bawb gartref o ansawdd i fyw ynddo a lle mae pobl sydd ei angen yn cael eu cefnogi a’u hannog.”

 

Cyflwyniad

“Croeso i’n crynodeb o 2018/19. Hon oedd ein blwyddyn gyflawn gyntaf o weithio tuag at ein Cynllun Corfforaethol 2018-23.

“Mae’n gynllun heriol ac eleni roeddem yn paratoi ar gyfer strwythur newydd ac ar yr un pryd yn cyflenwi ein gwasanaethau craidd drwy bob un o’r 365 diwrnod. Fel sefydliad cydfuddiannol cymunedol rydym yn falch bod gennym ddull sy’n defnyddio arbenigrwydd ein staff, aelodau a’r Bwrdd i sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar wneud gwelliannau drwy’r amser.

“Ein nod yw dod yn sefydliad chwim wedi ei sefydlu i’w gwneud yn hawdd i bobl wneud busnes gyda ni. Ein cwsmeriaid fydd y beirniaid ac rydym yn edrych ymlaen at ofyn iddynt sut maent yn teimlo rydym yn perfformio drwy’r flwyddyn o’n blaenau. Rydym eisiau i bobl ymddiried ynddo ni i ddarparu profiadau rhagorol i gwsmeriaid.

“Yn yr adran ar Berfformiad, gallwch ddarllen ein canlyniadau diweddaraf a’n targed ar gyfer 2023.

“Mae adroddiad blynyddol yn edrych yn ôl ond rydym yn sefydliad sydd wastad yn edrych at y dyfodol ar ôl dysgu o lwyddiannau’r gorffennol. Rwy’n gobeithio bod yr adroddiad hwn yn eich gadael yn teimlo mor dda â ni o ran yr hyn rydym wedi ei wneud fel sefydliad cydfuddiannol cymunedol ac yn frwdfrydig ar gyfer y flwyddyn i ddod.

“Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau, cysylltwch â ni.”

 


Yr iaith Gymraeg
Gallwch weld ein hadroddiad monitro blynyddol i Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg yma.

Andrew Lawrence, Cadeirydd ein Bwrdd

Alan Brunt, Prif Weithredwr

Pobl

 

·         Helpu i gadw pobl yn hapus yn eu cartrefi.

·         Helpu ein cwsmeriaid i fod yn fwy annibynnol.

·         Darparu gwasanaethau i’n cwsmeriaid sydd wedi eu llunio                 ganddyn nhw.

 

 

 • Cafodd 585 o drigolion asesiadau cyn-tenantiaeth i sicrhau eu bod yn barod i ddod yn denant newydd. Dilynodd ein staff i fyny gyda 203 o drigolion a oedd angen cymorth parhaus ysgafn a chyngor yn ystod eu tenantiaeth i’w helpu i aros yn gynaliadwy.
 • Cefnogwyd 252 o denantiaid gyda chymorth digidol ac ariannol.

 • Mae digartrefedd ym broblem yn Nhorfaen. Rydym wedi ymuno â Chyngor Torfaen gan ddatblygu prosiect peilot i helpu i ganfod tai priodol i ymgeiswyr gan fodloni’r holl ddyletswyddau cyfreithiol.
 • I gefnogi tenantiaid newydd a oedd yn symud i Gredyd Cynhwysol, trefnwyd dull cyd-gysylltiedig gyda phartneriaid gan gynnwys yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyngor ar Bopeth i leihau’r perygl o ôl-ddyledion yn ystod y newid hwn. Ers mis Gorffennaf 2017 bu cynnydd o £31,662 mewn ôl-ddyledion ar gyfer y 1,684 o bobl sydd wedi symud i CC ers mis Gorffennaf 2017. Dywedodd Tai Cymunedol Cymru bod ein ffigurau yn isel iawn o gymharu ag ardaloedd eraill. Mae cysylltiad uniongyrchol gyda Chyngor ar Bopeth yn helpu ein cwsmeriaid i ddatrys eu hachos yn gyflym.
 • Cafodd 82 o hawlwyr newydd Credyd Cynhwysol eu dilysu gennym.

Kimberly Williams, our HR advisor

“Bob dydd ar y newyddion rydych yn clywed am yr argyfwng tai a’r heriau y mae ein byd modern wedi eu rhoi i’n poblogaeth, sy’n cynyddu. “Mae’n braf gwybod eich bod yn chwarae eich rhan fach i helpu i wella ein cymuned a’r bywydau ynddi.”

 

 • Cefnogodd ein prosiect Cartrefi sy’n Gweithio 62 o deuluoedd a 128 o unigolion ledled Torfaen. Mae’r prosiect yn helpu pobl sy’n celcio.
 • Cefnogodd ein gwasanaeth Torfaen 50+ (a ariennir gan Grant Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru) 690 o bobl (roedd 71% yn denantiaid tai cymdeithasol).

Andrew Davies, ein swyddog cyflogadwyedd

“Rydym wrth ein boddau yn helpu pobl i fynd yn ôl i waith a hyfforddiant drwy gyfrwng ein prosiectau. Cymerodd 539 o bobl ran yn ein Hacademi Hyfforddiant sy’n Gweithio. Cafodd 159 swydd ac aeth 27 ar leoliad gwaith. Cafwyd 296 achrediad ac aeth 67 ymlaen i addysg bellach/cyfleoedd hyfforddiant.”

 • Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio ein cymunedau. Gyda’n gwaith i reoli unrhyw ddigwyddiadau yn effeithiol, dywedodd 74% o’n trigolion eu bod yn fodlon gyda sut rydym yn delio gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Cynyddodd hyn o 58% yn 2017.
 • Mae cwsmeriaid yn galw am well gwasanaethau arlein. Yn ystod 2018/19 rydym wedi cynyddu nifer y cwsmeriaid gyda chyfrif arlein Fy Mron Afon 70% o 1,957 i 3,320. Cafodd hyn ei helpu gan wella profiad cwsmeriaid a chyflwyno gwasanaethau newydd. Gall cwsmeriaid weld eu balans rhent presennol, trefnu debyd uniongyrchol ac adrodd am waith trwsio.

Meddai Shannon Love, arweinydd tîm gwasanaethau cwsmeriaid: “Fy nhîm i yn aml yw’r pwynt cyswllt cyntaf y mae pobl yn ei gael gyda ni, felly mae adnabod ein cwsmeriaid yn dda a chael yr wybodaeth iawn pan rydym ei hangen, yn helpu’r tîm i roi profiadau cwsmer gwych.”

 • Mae 548 o aelodau wedi cymryd rhan mewn gwella ein gwasanaethau ac wedi gwirfoddoli 3,484 o oriau. Mae eu profiadau amhrisiadwy nhw wedi ein helpu i gael polisïau a strategaethau gwella a newidiadau i wasanaethau. Enghraifft o hyn oedd ail-ddylunio’r polisi cwyno. Newidiwyd y polisi i bolisi cwyno, canmol a sylwadau sy’n ein galluogi i ddelio gyda materion yn anffurfiol yn y lle cyntaf, gan ddarparu proses ffurfiol os bydd angen hynny. Mae’r polisi newydd yn ei gwneud yn haws i faterion gael eu datrys mor gyflym ag y bo modd.

Cartrefi

 

·         Darparu cartrefi o ansawdd y mae pawb yn falch ohonynt.

·         Adeiladu a chadw cartrefi sy’n addas at y dyfodol.

 

 • Adeiladwyd 36 cartref yn 2018/19. Ein nod yw adeiladu 450 o gartrefi newydd erbyn diwedd 2023.
 • Gofynnodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i ni am fflat gwag yn y Tŵr i ymgymryd ag ymarfer hyfforddiant ac roeddem yn hapus i helpu. Darllenwch am eu digwyddiad pan achubwyd dau ddymi o fflat ar y 13eg llawr. Trwy gydol y flwyddyn rydym yn gweithio’n agos gyda’r gwasanaeth tân a gallwch ddysgu mwy am y berthynas hon yma.

Lee Randell, ein gosodwr nwy

“Rydym nawr yn defnyddio llechi felly mae’n helpu i dorri lawr ar waith papur rhoi gwell profiad i’r cwsmer.”

 • Adeiladwyd Henry Hughes House ym 1923 ac roedd unwaith yn gartref i bapur newydd y Pontypool Free Press. Mae’r fideo yn dangos sut rydym wedi ei drosi, yn sensitif, yn naw cartref newydd. Roeddem yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Torfaen a chawsom gyllid o £559,480 o gronfa Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru.

 • Darllenwch stori preswylydd a ddioddefodd strôc ddwbl a symud i un o dri bynglo wedi ei addasu a adeiladwyd gennym yng Nghwmbrân. Adeiladwyd y cartrefi gan ddefnyddio cyllid o £377,000 o gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru ar gyfer trigolion gydag anghenion gofal a chymorth cymhleth. Cynlluniwyd y prosiect gan y bartneriaeth Gofal Cymdeithasol a Thai Mewn Un Lle. Mae’r prosiect hwn yng Ngwent yn sicrhau bod landlordiaid yn gweithio’n agos gyda chynghorau a gwasanaethau iechyd i ddarparu tai sy’n diwallu anghenion cleifion.
 • Gwariwyd £6m ar wella ein cartrefi gan gynnwys gwaith fel ceginau newydd. Cymeradwywyd ein Strategaeth Rheoli Asedau a’r cynllun pum mlynedd er mwyn i ni gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru ar gyfer pob eiddo erbyn 2020.

Lucy Challenger, ein Cynorthwyydd Tai Cymunedol

“Ail-ysgrifennwyd ein Llawlyfr Trwsio gyda help gan staff ac aelodau. Y nod yw esbonio’n glir beth yr ydym yn gyfrifol amdano fel landlord a’r hyn y mae tenantiaid yn gyfrifol amdano.”

 

 • Sicrhawyd £1.48m dan Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru i gychwyn adeiladu 12 tŷ wedi eu gwneud o fwndeli gwellt a phaneli insiwleiddio ewyn ar gyfer trigolion dan 35 oed.
 • Mae’r sgôr ynni ar gyfartaledd ar gyfer ein cartrefi dros 72%. Rydym wedi parhau gyda nifer o raglenni gwaith cyfalaf gan gynnwys gosod muriau allanol, insiwleiddio muriau ceudod ac adnewyddu falfiau thermostatig i helpu i wneud ein cartrefi yn fwy ynni-effeithiol a chyfforddus i drigolion.

 

Cymunedau

 

  • Cefnogi ein cymunedau i helpu eu hunain.
  • Sicrhau bod ein cymunedau yn fannau diogel a deniadol.

   

   

 

 • Mae ein rhaglen Caru Lle Rydych yn Byw yn ei gwneud yn hawdd i drigolion adrodd am faterion yn eu cymunedau ac i ni allu dilyn i fyny.
 • Drwy ein partneriaeth gyda Pobl, y Go Girls a’r Brothers, rydym wedi cefnogi pobl ifanc ledled Torfaen a Chasnewydd i gael lleisio barn yn rhanbarthol ac yn genedlaethol ar faterion mawr megis camfanteisio rhywiol ar blant, digartrefedd pobl ifanc ac iechyd meddwl, ar gyfer diwrnod rhyngwladol y merched.

 • Mae’r sgyrsiau a gawsom gyda chydweithwyr mewn Iechyd a chyda Lynne Neagle, AS Torfaen, ynglŷn â’r argyfwng iechyd meddwl cynyddol yn ein cymunedau wedi ysgogi’r Bwrdd Iechyd i gomisiynu ymchwil i’r mater a chanfod atebion posibl.
 • Rydym wedi cefnogi 28 o grwpiau lleol drwy rannu £9,850 mewn grantiau bach rhyngddynt. Mae defnyddwyr Neuadd Bentref Victoria yn Abersychan yn siarad am sut bu i ni eu helpu i wneud cais llwyddiannus am grant £10,000 Arian i Bawb Cymru gan y Loteri Genedlaethol.

 • Sefydlodd pedair o fenywod o Dorfaen ddosbarth ffitrwydd diolch i grant o £500 o’n cynllun grantiau cymunedol. Mae’r grŵp PoundFit nawr yn rhedeg dosbarthiadau mewn ysgolion a neuaddau cymunedol.

 • Bob nos Fercher, rydym yn rhoi ein ffreutur i grŵp mawr o oedolion ag anableddau dysgu er mwyn iddynt gyfarfod, sgwrsio, chwarae gemau a chael hwyl. Caiff ei redeg yn wirfoddol gan un o’n swyddogion cyfranogiad Cymunedol. Rydym wrth ein boddau gyda’r clwb Elevate. Dewch i gyfarfod rhai o’r aelodau.

 • Mae disgyblion Ysgol Gynradd Blenheim  yn helpu i gadw eu cymuned yn lân ac yn rhydd rhag sbwriel. Mae aelod o staff wedi ei gwisgo fel ‘Nain’ yn eu helpu i feddwl mwy am effaith strydoedd blêr.
 • Mae Grŵp Cymunedol Ward St Dials yn weithredol iawn ac yn trefnu Parti yn y Parc bob blwyddyn.  Aethom draw a dangos ein cefnogaeth gyda stondin lle buom yn siarad gyda llawer o drigolion.
 • Daeth pobl ifanc o glwb ieuenctid ym Mlaenafon draw i’n cynllun ymddeol yn Baker Street ar gyfer sesiwn 60 munud. Darllenwch y blog yma gan Claire Dullea, ein rheolwr cymunedol a ddywedodd: “Roedd y bobl ifanc mewn dagrau ar ôl i’r trigolion ddiolch iddyn nhw.”
 • Rydym wedi helpu i drefnu ymweliadau gan blant mewn meithrinfa gyda chynllun ymddeol Riverside Court. Meddai Ria Gibbs, ein rheolwr cyfranogiad cymunedol: “Ers i ni gychwyn, bu cynnydd mewn trigolion yn defnyddio’r lolfa gyffredin ar y diwrnod pan fydd y plant yn ymweld.”

Ein Busnes

 

 

 

·         Bod ag enw gwych.

·         Datblygu ein sefydliad i ddiwallu ein hanghenion busnes.

·         Cefnogi ein staff i wireddu eu potensial llawn.

 

 

 • Rydym wedi cael achrediad Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid yn dangos ein hymrwymiad i’n cwsmeriaid.

Lee Walsh, ein Rheolwr Gweithrediadau a Datblygu TGCh

“Rydym yn parhau i ddatblygu atebion TG i ddarparu mwy o wasanaethau arlein i denantiaid, cyfleustra sgwrsio ar y we a gwella systemau i alluogi i staff weithio yn y cymunedau. Mae Fy Mron Afon yn cynnwys opsiwn i gwsmeriaid sefydlu eu cynllun talu eu hunain. Credwn mai ni yw’r unig gymdeithas dai ledled y DU sy’n darparu’r swyddogaeth hon.”

 • Bob mis mae rhai aelodau staff yn derbyn gwobr Gwneud Gwahaniaeth i ddangos gwerthfawrogiad o’u gwaith yn seiliedig ar ganmoliaeth sy’n arddangos ein gwerthoedd.
 • Rydym wedi datblygu ein strategaeth Datblygu Sefydliadol (2018-2023) a strategaeth newydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (2019-2023).
 • Mae staff yn gallu rhannu sylwadau ar faterion gweithwyr mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys arolygon staff, fforwm gweithwyr, Holi Alan (ffordd o ofyn cwestiynau i’n prif weithredwr) a’n grŵp cyfathrebu ac ymgysylltu.
 • Rydym wedi cyflawni’r Safon Iechyd Corfforaethol.

 

Ian Harris, ein Pennaeth Gwasanaethau Uniongyrchol

“Rwy’n falch iawn o’r tîm sy’n darparu gwasanaethau hanfodol i’n cwsmeriaid 24/7 ym mhob tywydd pryd bynnag y gallent. Maent yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau ein cwsmeriaid drwy eu hymroddiad a’u gwaith o’r safon uchaf.”

 • Mae dysgu parhaus yn hanfodol i’n staff. Trefnwyd 152 o sesiynau hyfforddi yn y dosbarth ar gyfer staff.
 • Chwaraeodd Alan Brunt, ein Prif Weithredwr a Neil Edwards, ein Cyfarwyddwr Adnoddau, rolau allweddol yn Arolwg Tai Llywodraeth Cymru gyda’r sector. Mae aelodau ein Tîm Rheoli Strategol yn parhau i fod yn weithgar mewn amrediad eang o bartneriaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Er enghraifft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen (BGC) , Grwpiau Cyflenwi Strategol Tai Cymuned Cymru a Rhwydwaith Cydraddoldeb Cymru.
 • Rydym yn bartner gweithgar gyda Chyngor Torfaen ar amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys aelodaeth o’r BGC ; ein partneriaeth gwasanaeth a rennir Homeseeker; grwpiau strategol a gweithredol Iechyd a Gofal Cymdeithasol; ein rôl fel partner Datblygu Tai ac fel darparwr gwasanaeth Cefnogi Pobl.
 • Mae’r rhaglen drawsnewid rydym wedi ei chychwyn yn dangos ein hymrwymiad i leihau ymdrechion cwsmeriaid a chreu effeithlonrwydd busnes.
 • Rydym wedi ail-dendro ein rhaglen yswiriant ac wedi arbed dros £100,000 a oedd yn cydnabod ein gallu i reoli risg.
 • Cyfarfu perchenogion busnes rai o’n staff i gael gwybod mwy am y miliynau o bunnau mewn contractau a gaiff eu tendro dro y ddwy flynedd nesaf.

 

Gwobrau

Mae’n wych cael cydnabyddiaeth gan gydweithwyr yn y sector am ein gwaith. Dyma restr o rai o’r gwobrau, lle rydym naill ai wedi ennill neu wedi ein rhoi ar y rhestr fer.

Enillwyr

Gwobrau Tai Cymru: Ennill gwobrau Adeiladu Cymunedau Diogelach a Chefnogi Cenedlaethau’r Dyfodol

Gwobr Pat Chown – Gwobr Capturing Creativity gan Dai Cymunedol Cymru

Rhestr Fer

Gwobrau Tai’r DU – Ymgyrch y flwyddyn

Gwobrau Tai Cymru – Syniadau a Dulliau Newydd a Gwobr Grymuso a Chynnwys Cymunedau

Gwobrau Hyrwyddo Annibyniaeth – Gwobr Creadigrwydd

Pen-blwyddyn hapus yn 10 oed i ni 🙂

Roeddem yn ddeg oed ar 31 Mawrth 2018 felly eleni cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau i ddathlu gyda thrigolion, aelodau a staff.

Roedd cystadleuaeth ffotograffiaeth  yn boblogaidd ac mae’r buddugol yn cael eu harddangos yn ein swyddfa.

Cafwyd cyfle i bobwyr ddangos eu creadigrwydd yn ein cystadleuaeth pobi. Gwerthwyd pob cacen gyda’r arian yn mynd i Felindre.

Mae Torfaen yn sir hyfryd felly trefnwyd taith gerdded ddeng milltir gyda gwahaniaeth. Ar y ffordd, casglodd y cerddwyr sbwriel a gorffen gyda deuddeg sach o sbwriel, un sedd car i blentyn a beic.

 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol

 

Y rhifau

Cartrefi – 7,989

73 o gartrefi perchnogaeth a rennir

906 eiddo prydles

Staff – 432 (cyfwerth â llawn-amser)

Dyma ein targedau Cynllun Corfforaethol ar gyfer y flwyddyn, ein perfformiad a lle rydym eisiau bod yn 2023.

 

Ardal Dangosydd Perfformiad 2018/19 Targed 2018/19 Targed 2023
Pobl 85% o denantiaid yn fodlon ein bod yn gwrando ar eu barn ac yn gweithredu ar hynny 72% 75% 85%
90% yn dweud ei bod yn hawdd gwneud busnes â ni 79% 83% 90%
% o denantiaethau a gynhaliwyd yn annibynnol > 12 mis ar ôl darparu cymorth 87.5% 70% 90%
Cartrefi 450 o gartrefi newydd (*ailgyllido hanner ffordd) 36 Heb ei bennu 450
Lefel deiliadaeth tai fel % o'r stoc dai 98.72% 98% 99%
Cymunedau 90% o denantiaid yn dweud bod eu hardal leol yn lân a thaclus 74% 70% 90%
% o denantiaethau nad ydynt yn destun gwaith YGG 95.88% 90% 99%
Ein Busnes Gwella ymyl gweithredu 15.5% 8.3% 15% (2021)
Lif arian cyn gwariant datblygu Cadarnhaol Cadarnhaol Cadarnhaol
Hylifedd ar gael yn ddigonol ar gyfer y 18 mis nesaf Ydi Ydi Ydi
Nifer RIDDOR (goddefiaeth sero) 6 0 0
Nifer o ddyddiau gwaith a gollwyd oherwydd salwch fesul gweithiwr llawn-amser 18.91 12 7
Uwch na 80% boddhad staff 42% 65% 80%
Llogau (o'r Cynllun Busnes) 4.9:1 1.1:1 1.1:1
Dyled net fesul uned (o'r Cynllun Busnes) £6,926 £10,217 £10,217

Hyfywedd Ariannol a Gwerth am Arian

 

Mae ein strategaeth Gwerth am Arian 2017-2022 yn nodi sut byddwn yn cyflawni gwerth am arian ar draws y sefydliad. Mae’r ddogfen hon yn ein helpu i ymwreiddio diwylliant lle mae gwerth am arian yn ystyriaeth allweddol mewn penderfyniadau beunyddiol ac wrth gyflenwi gwasanaeth.

Yn 2018/19 cawsom ymyl gweithredu o 14.35%. Rydym wedi pennu targed i gynyddu hyn i 15% erbyn 2020/21, yn cynnwys arbedion net o £4 miliwn.

Rhaid i ni sicrhau ein bod yn fforddiadwy ac yn gynaliadwy yn y tymor canol i’r hirdymor er mwyn gallu gwneud y cyfraniad mwyaf pobl i’n cymunedau ar adeg pan fo ffactorau allanol yn golygu eu bod ein hangen fwyaf. Mae hyn yn golygu gwneud y mwyaf o’r cyllidebau sydd ar gael i ni, gweithio mor effeithlon ac effeithiol ag y bo modd er mwyn i ni wneud ein gwaith yn iawn y tro cyntaf a darparu gwasanaethau sy’n hawdd eu defnyddio.

 

2018/19 2017/18
Ymyl gweithredu 14.35% 9.51%
Unedau a ddatblygwyd 36 16
Unedau a ddatblygwyd fel % o unedau yn ein meddiant 0.45% 0.20%
Deiliadaeth 98.72% 98.96%
Cwsmeriaid sy'n fodlon gyda ni 82% 84.5%
Cwsmeriaid yn fodlon bod rhent yn rhoi gwerth am arian 85% 86%
Enillion ar Gyfalaf a Ddefnyddiwyd (ROCE) 1.75% 1.18%
Costau gweithredu fesul uned £3,454 £3,782
Costau rheoli fesul uned £1,247 £1,314
Costau gwaith trwsio adweithiol fesul uned £2,095 £2,197
Costau atgyweiriadau mawr fesul uned £1,098 £1,119
Dyledion drwg fesul uned £62 £45
Cost cyfalaf pwysedig ar gyfartaledd 4.28% 3.96%
Llif Arian Rhydd £5,236 £2,970
Ôl-ddyledion gros / trosiant 4.51% 5.31%
Rhent fesul uned tai cymdeithasol £4,975 £4,795
Colled rhent eiddo gwag fesul uned tai cymdeithasol £54.88 £54.85

O ble mae pob £1 yn dod

Rhenti a Thaliadau Gwasanaeth (68c)
Incwm Grant a Llywodraeth (17c)
Incwm o weithgareddau eraill (10c)
Benthyciadau gan y banciau (5c)

Sut rydym yn gwario pob £1

Gwaith trwsio adweithiol (31c)
Dibrisiant eiddo (12c)
gwaith cynnal a chadw a gwella a gynlluniwyd (26c)
Cost cyflenwi gwasanaethau (23c)
Llogau (6c)
Costau eraill - dyledion drwg ac ati (6c)

Llywodraethu

 

Cydymffurfio

Adolygwyd ein Datganiad Cydymffurfio Blynyddol gan ein Bwrdd a llofnodwyd hwn gan ein Cadeirydd, Andrew Lawrence, a’r Prif Weithredwr, Alan Brunt. Roedd hwn yn cadarnhau ein bod yn “bodloni’r Safonau Perfformiad fel y pennwyd gan Weinidogion Cymru yn unol ag Adran 33A y Ddeddf Tai 1996.”

Strwythur Llywodraethu

Mae’r diagram hwn yn dangos ein strwythur llywodraethu a sut mae cyfranogiad ein haelodaeth yn cysylltu gyda’r Bwrdd. Y nod yw cysylltu gyda’r aelodaeth o ran meddwl yn strategol (Dyfodol i Bawb) ac mewn materion gweithredol (Tîm Craffu a Fforwm Gwasanaethau Tenantiaid).

 

 

Perfformiad archwilio a rheolaeth fewnol

Rydym yn gweithredu model sicrwydd tair llinell o amddiffyniad yn gysylltiedig â’r Cynllun Corfforaethol. Mae sicrwydd yn dod i’r Bwrdd o amrywiaeth eang o ffynonellau gan gynnwys rheoli risg, cyfres o Ddangosyddion Perfformiad Allweddol, archwiliadau mewnol ac allanol.

Y tu hwnt i’r Bwrdd, mae ein dull o reoli risg wedi ei ymwreiddio o fewn diwylliant y sefydliad, sy’n golygu rhannu arferion gorau ac adnabod a chyfathrebu gwersi a ddysgwyd. O bryd i’w gilydd rydym yn ymgymryd â phrofion straen er mwyn adnabod effaith risgiau penodol ar y cynllun busnes.

Dyfarniad Rheoleiddio

Ym mis Mawrth 2019 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Dyfarniad Rheoleiddio arnom. Cliciwch yma i ddarllen copi.

Rydym yn landlord cymdeithasol cofrestredig, sy’n golygu ein bod yn cael ein rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru. O bryd i’w gilydd, maent yn gwneud asesiad rheoleiddio sy’n edrych ar sut rydym yn gweithredu a sut rydym yn ei wneud o ran ein canlyniadau cyflenwi. Mae’r canlyniadau yn canolbwyntio ar ddarparu cartrefi da a fforddiadwy, llywodraethu a chyllid. Yn gynnar yn 2019 penderfynodd tîm rheoleiddio Llywodraeth Cymru ein bod wedi bodloni’r gofynion rheoleiddio yn llwyddiannus ac yn adnabod a rheoli risgiau newydd yn briodol, ein bod yn bodloni gofynion hyfywedd a bod gennym y capasiti ariannol i ddelio’n briodol gyda senarios.

Mae ein Bwrdd bob amser yn ymdrechu i gael gwelliannau parhaus ac mae Arfarniad Bwrdd bob blwyddyn, a ymgymerwyd yn 2018/19 gan ddarparwr allanol. Y darganfyddiadau oedd bod gennym “Fwrdd proffesiynol gyda sgiliau uchel sy’n ymddangos ei fod yn gweithio’n dda fel tîm”