My Bron Afon

Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Cwblhewch y ffurflen hon a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd.

Os yw’r digwyddiad yn argyfwng, ffoniwch 999.

Gallwch hefyd adrodd am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (YG) drwy Fy Mron Afon.

Cwestiynau Cyffredin – adrodd am YG

Beth yw Ymddygiad Gwrthgymdeithasol?

Diffiniad llywodraeth y DU o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (YG) yw:

  • ymddygiad sydd wedi achosi, neu sy’n debygol o achosi aflonyddiad, dychryn neu bryder i unrhyw berson.

Dyma rai enghreifftiau o YG: Trais, Cam-drin Llafar, Aflonyddiad, Trosedd Casineb, Cam-drin Domestig, Defnyddio a Masnachu Sylweddau Anghyfreithlon megis Cyffuriau, Niwsans Sŵn, Niwsans o Gerbydau a Difrod i Eiddo.

Pa wybodaeth sydd ei hangen arnom?

Er mwyn i ni ymchwilio i unrhyw YG rydych yn ei adrodd i ni, mae’n bwysig iawn eich bod yn rhoi cymaint o wybodaeth ag y bo modd. Heb yr wybodaeth hon, gallai achosi oedi neu effeithio eich cwyn. Rydym yn gofyn i chi ddarparu’r wybodaeth ganlynol:

  • Eich enw, cyfeiriad a rhif cyswllt.
  • Enw’r person sy’n achosi niwsans (os yw’n hysbys)
  • Cyfeiriad y person rydych yn cwyno amdanyn nhw
  • Y math o niwsans (er enghraifft, Sŵn, Aflonyddiad, Trais, Defnyddio Cyffuriau ac ati)
  • Dyddiadau’r niwsans, pa mor aml ac am faint mae wedi bod yn digwydd?
  • Ydych chi wedi profi hyn o’r blaen?
  • Unrhyw wybodaeth arall – ydych chi wedi gofyn iddyn nhw stopio, ydych chi wedi adrodd am hyn o’r blaen, a yw asiantaethau eraill yn ymwybodol o’r broblem (gan gynnwys rhif cyfeirio trosedd)?

A allaf adrodd am YG yn ddienw?

Mae pob adroddiad o YG yn cael ei drin yn ddienw yn ystod ymchwiliad. Fodd bynnag, er mwyn i ni ymchwilio’n llawn, gofynnwn i chi ddarparu eich manylion cyswllt. Bydd hyn yn caniatáu i ni roi diweddariad ar yr ymchwiliad a gofyn i chi am ragor o wybodaeth, os bydd angen hynny arnom.

Niwsans Sŵn

Os yw eich cwyn yn ymwneud â niwsans sŵn, gallwch lawrlwytho’r ap ‘The noise app’. Mae’r ap yn defnyddio eich ffôn clyfar i wneud recordiad o’r niwsans sŵn, a gallwch ei anfon yn uniongyrchol atom ni. Byddwn yn gallu ymchwilio i’r recordiad a’ch hysbysu o ble rydym yn yr ymchwiliad. Gellir lawrlwytho’r ap o Google play neu Apple Store neu drwy ddilyn y ddolen hon https://www.thenoiseapp.com/#/.

Pa mor gyflym gaf ymateb i’r gŵyn?

Ein nod yw ymateb i gwynion cyn gynted ag y bo modd. Byddwch yn derbyn neges o gydnabyddiaeth o fewn 10 diwrnod gwaith a byddwn yn cysylltu â chi i drafod y mater wedi hyn.

A allaf adrodd am droseddau i chi?

Os oes trosedd wedi’i chyflawni, yna dylid adrodd am y mater i’r heddlu yn y lle cyntaf, ar 999 ar gyfer argyfwng neu 101 os nad yw’n argyfwng. Rydym yn ymroddedig i ddelio gyda throsedd yn ein cymunedau ac rydym yn gweithio gyda’r heddlu ac asiantaethau eraill i wneud hyn.

Rwy’n breswylydd preifat – a allaf gwyno beth bynnag?

Gall unrhyw un gyflwyno cwyn i ni am YG. Fodd bynnag, ni allwn ymchwilio i YG nad yw’n cael ei achosi gan ein tenantiaid. Os mai dyma’r achos, dylech adrodd am y mater i’r heddlu ar 101 neu i Gyngor Torfaen ar 01495 762200.

Beth sy’n digwydd pan dderbynnir fy nghwyn?

Mae manylion eich cwyn yn cael eu pasio ymlaen i swyddog i ymchwilio. Bydd y swyddog yn cydnabod y gŵyn o fewn 10 diwrnod gwaith ac yna bydd yn cysylltu gyda chi i drafod y gŵyn a chytuno beth fyddwn yn ei wneud gyda’r gŵyn.

Pwy fydd yn ymchwilio i’r gŵyn?

Bydd y gŵyn yn cael ei hymchwilio gan eich Swyddog Tai Cymunedol. Byddant yn cyflwyno eu hunain i chi unwaith y byddwch wedi bod mewn cysylltiad â ni.

A fydd yn rhaid i mi wneud unrhyw beth yn ystod yr ymchwiliad?

Mae’n bwysig eich bod yn cadw mewn cysylltiad â ni ac os oes achosion pellach dylech adrodd am y rhain. Efallai y gofynnir i chi gadw dyddiadur niwsans gan gynnwys yr wybodaeth uchod. Os oes angen gwybodaeth bellach, bydd y swyddog ymchwilio yn cysylltu gyda chi i drafod hyn.

Pa ganlyniadau allaf eu disgwyl?

Rydym yn ymroddedig i ddelio gydag YG yn ein cymunedau. Byddwn yn ymchwilio i’r gŵyn mor agored ag y bo modd. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddatrys eich cwyn ac yn eich hysbysu o’r camau rydym wedi eu cymryd. Gallai hyn gynnwys offer monitro sŵn, cyfryngiad neu gamau pellach.

 

 

Amdanoch chi
Datganiad